Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego z woj. podlaskiego nt. „Sprawozdawczość i rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu samorządu na realizację zadań własnych gminy”.

Szkolenie odbędzie się w Białymstoku 9 listopada (piątek) w godz. 9.00-16.00 w Hotelu 3Trio przy ul. Hurtowej 3. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zakres szkolenia będzie obejmował:
1/ nieprawidłowości w praktycznym stosowaniu norm prawnych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego (wzór oferty, sprawozdania i umowy; zlecanie zadań niemieszczących się w sferze zadań publicznych, błędy w trybie zlecania zadań i procedur związanych z powoływaniem i funkcjonowaniem komisji konkursowych; naruszanie zasad wynikających z możliwości  składania ofert wspólnych)
2/ nieprawidłowości związane ze stosowaniem przepisów wykonawczych (w rozliczaniu kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych; w przesunięciach części zrealizowanych kosztów do innej pozycji; w ustalaniu i egzekwowaniu proporcji udziału dotacji w  ogólnych kosztach realizacji  zadania; nieprawidłowości z zakresu zasad wyceny wkładu osobowy  w tym wartości pracy wolontariuszy)
3/ wyniki działań kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zlecania zadań podmiotom trzeciego sektora i wskazanie najczęściej popełnianych błędów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej do Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (mailem lub faxem),
fax. 85 7322 846, e-mail:

Terminem nadsyłania zgłoszeń jest 6.11. 2012 (wtorek). O zakwalifikowaniu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń; w przypadku większej ilości osób niż miejsc, z jednej organizacji/instytucji w szkoleniu będzie mogła wziąć udział tylko jedna osoba. Wszelkich informacji udziela Pan Maciej Olender pod numerem telefonu 85 7322 846.

(MO)


Zobacz również

Skip to content