Wyjaśnienia dot. przebudowy ul. Targowej i drogi przez cmentarz

Burmistrz wyjaśniła, o co chodzi z przebudową ul. Targowej i drogą przez cmentarz

W poniedziałek 20 listopada 2023 roku w sokólskim magistracie Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zorganizowała konferencję prasową w sprawie nieprawdziwych informacji przekazywanych opinii publicznej przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko, dotyczących przebudowy ul. Targowej i drogi przez cmentarz przy parafii św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.

Poniżej publikujemy oświadczenia odczytane w obecności mediów przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską.

 

Oświadczenie Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej dotyczące inwestycji powiatowych pn.: „Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ul. Adama Mickiewicza DG Nr 103783 do ul. Mariańskiej DW NR 673” oraz pn.: „Budowa drogi powiatowej w Sokółce od cmentarza rzymskokatolickiego do ul. Wincentego Witosa DG Nr 103833B”:

Wyrażam głębokie zaniepokojenie z powodu przesunięcia przez Starostę Sokólskiego na rok 2024 inwestycji powiatowych pn.: „Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Adama Mickiewicza DG Nr 103783 do ulicy Mariańskiej DW NR 673” oraz pn.: „Budowa drogi powiatowej w Sokółce od cmentarza rzymskokatolickiego do ulicy Wincentego Witosa DG Nr 103833B” – zwanych dalej „drogą przez cmentarz”. Zgodnie z publicznie złożoną obietnicą przez Starostę Sokólskiego budowa drogi przez cmentarz miała zakończyć się w kwietniu 2024 r. Za znaczne opóźnienie rozpoczęcia realizacji powiatowej inwestycji, a tym samym zagrożenie jej realizacji, będącej zadaniem własnym Powiatu, odpowiedzialność ponosi Zarząd Powiatu Sokólskiego, na czele którego stoi Starosta Sokólski Pan Piotr Rećko. Przez opieszałość i nieudolność Starosty Sokólskiego, w tym liczne braki w koncepcjach budowy ww. drogi, może nie dojść do budowy drogi przez cmentarz i zwrotu wielomilionowego dofinansowania. Pozbawienie mieszkańców Sokółki tak ważnej inwestycji jest rażącą stratą.

Przez cały czas wyrażałam i nadal wyrażam wolę współpracy ze Starostą Sokólskim w zakresie pomocy Powiatowi w budowie drogi powiatowej przez cmentarz. Przedstawiane Gminie Sokółka koncepcje budowy drogi przez cmentarz są obarczone brakami uniemożliwiającymi podjęcie działań przez Gminę Sokółka. Burmistrz Sokółki oraz jej Zastępca wskazywali publicznie na błędy w koncepcjach – na sesjach Rady Miejskiej w Sokółce. Na jednej z nich, w dniu 10 lipca 2023 r., był również obecny Starosta Sokólski Pan Piotr Rećko.

Główne zarzuty dotyczą braku oświetlenia drogi i alei oraz proponowanego sposobu odwodnienia, prowadzącego do zalewania niżej położonych terenów, w tym stadionu.
Przedstawiona przez Starostę Sokólskiego koncepcja budowy drogi przez cmentarz nie przewiduje budowy oświetlenia ulicznego, w szczególności wzdłuż alei prowadzącej do kwatery poległych żołnierzy o których wspominał Pan Starosta publicznie. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych i przepisami wykonawczymi, do obowiązków Zarządu Powiatu Sokólskiego należy zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia w każdym miejscu drogi powiatowej, które ze względu bezpieczeństwa ruchu lub bezpieczeństwa publicznego wymaga oświetlenia. Bezsprzecznie droga w środku miasta powinna posiadać oświetlenie uliczne, szczególnie, że brak jest jakichkolwiek innych źródeł światła z obiektów położonych przy drodze. Brak oświetlenia drogi przez cmentarz stoi w sprzeczności nie tylko z publicznie składanymi obietnicami Starosty Sokólskiego, ale przede wszystkim jest niezgodna z prawem. Zgodnie z właściwością, Inwestor – Powiat Sokólski, powinien zaprojektować i wybudować oświetlenie uliczne umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przemieszczania się dla użytkowników planowanej drogi biegnącej przez cmentarz, w tym alei prowadzącej do kwatery poległych żołnierzy. Dopiero wówczas Gmina Sokółka będzie mogła pokrywać koszty energii elektrycznej za oświetlenie tej drogi.

Zgodnie z koncepcją Starosty Sokólskiego, odwodnienie drogi przez cmentarz ma się odbywać do przydrożnych rowów otwartych. Rowy te mają odprowadzać wodę do istniejących cieków wodnych. W rejonie inwestycji brak jest otwartych cieków wodnych, mogących odprowadzić wodę z projektowanych rowów przydrożnych. Natomiast odwodnienie drogi przez cmentarz poprzez wpięcie do kanalizacji deszczowej pod ul. Grodzieńską jest niemożliwe. Będzie to bowiem powodować jeszcze intensywniejsze zatapianie ulicy Grodzieńskiej wskutek wybijania wody przez uliczne kratki ściekowe, jak też może spowodować powierzchniowe podtopienia działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej i ul. 11 Listopada, w tym zalewanie terenu stadionu miejskiego wodą i błotem. Gmina Sokółka nie może się zgodzić na takie odprowadzenie wód opadowych z planowanej inwestycji. Powiat Sokólski musi zaprojektować inne rozwiązania dotyczące odwodnienia inwestycji, niż to przewidziano w przedłożonej koncepcji.

Starosta Sokólski nie odniósł się merytorycznie do ww. uwag. Pan Daniel Supronik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce i Dyrektor Wydziału Finansowego
w Starostwie Powiatowym w Sokółce – w dniu 30 października 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Sokółce zadeklarował: “Przekażę dla osoby, które odpowiadają merytorycznie. Przyjdzie przedstawi jak to [droga przez cmentarz] ma wyglądać.”

Pomimo próśb Burmistrza na sesji, do dnia wydania oświadczenia nikt nie kontaktował się z Burmistrzem czy Urzędem Miejskim w sprawie drogi przez cmentarz, a minęły już trzy tygodnie od złożonej publicznie przez Pana Daniela Supronika obietnicy na sesji Rady Miejskiej w Sokółce.

Koncepcja budowy drogi przez cmentarz przekazana Radnym Rady Miejskiej w Sokółce, na podstawie której podjęli uchwałę nr LXXI/462/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości oraz uchwałę nr LXXII/468/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, różni się od koncepcji przekazanej Burmistrzowi Sokółki. W przedstawionej Burmistrzowi koncepcji brak jest połączenia projektowanej drogi i ciągów pieszych z ulicą Adama Mickiewicza na wysokości hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Sokółce. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przekazania Powiatowi Sokólskiemu działki gminnej została podjęta na podstawie koncepcji przewidującej połączenie inwestycji z ulicą Adama Mickiewicza w tym miejscu. Koncepcja ta przewidywała także budowę niezwykle potrzebnego tam parkingu.

Burmistrz Sokółki zarządzeniem nr 822/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Sokólskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokółka z przeznaczeniem na cele publiczne, potwierdziła gotowość do przekazania przedmiotowych nieruchomości Powiatowi Sokólskiemu. Burmistrz Sokółki za konieczne uważa wyjaśnienie nieścisłości oraz zabezpieczenie interesów Gminy Sokółka poprzez wyeliminowanie zagrożenia zalania stadionu miejskiego, kortów tenisowych, boiska z miejscem na lodowisko, parkingu OSiR przy ul. Grodzieńskiej, ul. Grodzieńskiej, ul. 11 Listopada, ul. Kolejowej oraz budowę instalacji oświetlenia ulicznego w projektowanych ciągach komunikacyjnych.

Wybudowanie drogi przez cmentarz, zgodnie z koncepcją Starosty Sokólskiego zniszczy stare lipy rosnące przy alejkach na cmentarz. Należy zaprojektować drogę w większej odległości od istniejących, starych drzew lub zastosować rozwiązania nie powodujące uszkodzenia korzeni starych lip przy alejce na cmentarz.
Warto w ramach inwestycji rozważyć budowę łącznika dla ruchu pieszych o długości ok. 90 m, zlokalizowanego na działce nr 1221/1, łączącego ul. Mickiewicza
z projektowaną ulicą w okolicy głównej bramy tzw. „starego cmentarza”. Umożliwi to skrócenie drogi dla pieszych odwiedzających cmentarz oraz podążających do ulokowanych przy ulicy Mickiewicza szkół – o około 400 m.

Niejasna, według informacji docierających z różnych źródeł, pozostaje kwestia przyszłego statusu przedmiotowej drogi powiatowej. Specyficzne, jak na drogę kategorii powiatowej, położenie inwestycji pozwala domniemywać, iż po zrealizowaniu droga ta może zostać przekazana Parafii. Przekazanie w przyszłości całości inwestycji na rzecz Parafii, tj. wraz z nieruchomościami przekazywanymi obecnie nieodpłatnie przez Gminę Sokółka, budzi wątpliwości natury prawnej.

Ponadto zauważyć należy, że Powiat na tym etapie nie potrzebuje przekazania żadnych nieruchomości gminnych, szczególnie, że inwestycja będzie realizowana tylko na ich małych fragmentach. Inwestycja ma być robiona na podstawie specustawy drogowej, czyli grunty zajęte pod inwestycję zostaną automatycznie przejęte przez powiat na własność. Droga budowana w trybie specustawy drogowej nie potrzebuje zgody żadnego właściciela terenu, po którym ma przebiegać, w tym Gminy. Teoretycznie za te grunty Powiat powinien wypłacić odszkodowanie. Gmina, mając na uwadze dobro mieszkańców Miasta i Gminy Sokółka, zrzeka się ok. pół miliona zł odszkodowań za nieruchomości przekazane Powiatowi Sokólskiemu pod budowę drogi przez cmentarz. Otwarte pozostaje jednak pytanie: Czy Starosta Sokólski zrzeknie się odszkodowania na rzecz Gminy Sokółka za grunty powiatowe, niezbędne do wybudowania ul. Mościckiego – drogi do szpitala powiatowego?

Wyrażam głęboką nadzieję, że koncepcja budowy drogi przez cmentarz zmieni się w projekt, a projekt w zrealizowane przedsięwzięcie.

Oświadczenie Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej dot. inwestycji powiatowej pn.: „Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B”:

Wyrażam oburzenie, że rozpoczęcie realizacji tak ważnej inwestycji dla mieszkańców Miasta i Gminy Sokółka – „Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B” – zwana dalej „rozbudową ul. Targowej” – została przeniesiona przez Starostę Sokólskiego na rok 2024 r. Zgodnie z publicznie złożoną obietnicą przez Starostę Sokólskiego rozbudowa ulicy Targowej powinna zakończyć się w listopadzie 2025 r. Za znaczne opóźnienie rozpoczęcia realizacji powiatowej inwestycji, a tym samym zagrożenie jej wykonania, będącej zadaniem własnym Powiatu, odpowiedzialność ponosi Zarząd Powiatu Sokólskiego, na czele którego stoi Pan Piotr Rećko. Przez niezrozumiałą politykę Starosty Sokólskiego po raz kolejny może nie dojść do rozbudowy ul. Targowej i zwrotu wielomilionowego dofinansowania. Utrata tak ważnej dla mieszkańców Sokółki inwestycji będzie rażącą stratą.

Jednocześnie wyrażam po raz kolejny wolę współpracy z Powiatem Sokólskim w zakresie realizacji rozbudowy ul. Targowej. Gmina Sokółka już czterokrotnie udzielała pomocy Powiatowi w zakresie budowy drogi powiatowej nr 1303B (ul. Targowa) na łączną kwotę 2 283 876,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych).

  1. W 2016 r. z budżetu Gminy Sokółka przekazano kwotę w wysokości 113 000,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rzekę Sokołda k/m. Bogusze.
  2. W 2017 r. z budżetu Gminy Sokółka przekazano kwotę w wysokości 1 459 891,00 zł na rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Sokołda k/m. Bogusze.
  3. W 2017 r. z budżetu Gminy Sokółka przekazano kwotę w wysokości 670 985,00 zł na rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Sokołda k/m. Bogusze wraz
    z rozbudową i przebudową dojazdów drogi powiatowej (ul. Targowa).
  4. W 2017 r. przekazano Powiatowi Sokólskiemu dokumentację na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Targowej w Sokółce o wartości 40 000,00 zł (przekazana Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sokółce jako załącznik do pisma z dnia 12 kwietnia 2017 r., GR.7013.102.2017.GK.).

W dniu 25 maja 2023 r. Burmistrz Sokółki podpisała list intencyjny z FnP Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie – inwestorem zainteresowanym realizacją obiektów handlowych na działkach prywatnych przy targowisku w Sokółce – zwanym dalej „Inwestorem”. Inwestor zobowiązał się do przekazania na rzecz Gminy darowizny w kwocie 950 000 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) na urządzenie targowiska miejskiego, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 170/2 przy ul. Targowej w Sokółce.

Burmistrz Sokółki zainicjowała i zorganizowała spotkanie w dniu 24 sierpnia 2023 r., w sprawie rozbudowy ul. Targowej, z Powiatem Sokólskim oraz Inwestorem. Warunki pomocy udzielonej Powiatowi Sokólskiemu przez Gminę Sokółka i Inwestora, przy rozbudowie ul. Targowej, zostały ustalone z przedstawicielami Powiatu, tj. Panem Grzegorzem Pulem – Prezesem Zarządu Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo- Budowlanego Sp. z o. o. oraz Panem Andrzejem Wnukowskim – Zastępcą Dyrektora Wydziału Komunikacji, Transportu, Inwestycji Drogowych i Kubaturowych w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Zgodnie z wypracowaną z Powiatem Sokólskim i Inwestorem umową, Gmina Sokółka:

  1. zgodzi się na przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla tej inwestycji, co przyspieszy budowę drogi o 1,5 roku (dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Targowej w Sokółce o wartości 40 000,00 zł została przekazana Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sokółce jako załącznik do pisma z dnia 12 kwietnia 2017 r., GR.7013.102.2017.GK., czyli jest w posiadaniu Powiatu od ponad 6 lat);
  2. zrzeka się na rzecz Powiatu Sokólskiego kwoty 300 000 zł, która przysługiwała Gminie Sokółka na podstawie listu intencyjnego z dnia 25 maja 2023 r.

Drugie spotkanie w dniu 4 października 2023 r., na którym miało dojść do sfinalizowania umowy trójstronnej (Powiat + Gmina + Inwestor) zostało odwołane przez przedstawicieli Powiatu Sokólskiego na kilka minut przed jego rozpoczęciem, bez podania przyczyny, jak również nie wyrażono z ich strony chęci jego przełożenia.

W związku z powyższym Burmistrz Sokółki przesłała Staroście Sokólskiemu projekt umowy, żeby po raz piąty pomóc mu w rozbudowie ul. Targowej. Podkreślić ponownie należy, że treść projektu umowy została wypracowana podczas spotkania trójstronnego, zorganizowanego i zainicjowanego przez Burmistrza Sokółki, w dniu 24 sierpnia 2023 r., w której uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Sokólskiego (Pan Grzegorz Pul – Prezes Zarządu Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo- Budowlanego Sp. z o. o. oraz Pan Andrzej Wnukowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji, Transportu, Inwestycji Drogowych i Kubaturowych w Starostwie Powiatowym w Sokółce), Gminy Sokółka oraz Inwestora.

Starosta Sokólski i Zarząd Powiatu Sokólskiego nie podpisali ww. umowy, co jest zupełnie niezrozumiałe i nielogiczne, ponieważ warunki umowy zostały wypracowane wspólnie z Powiatem Sokólskim i Inwestorem i są korzystne przede wszystkim dla mieszkańców. Gdyby Powiat podpisał porozumienie, to koszty inwestycji uległyby znacznemu obniżeniu, a rozbudowa ul. Targowej skończyłaby się co najmniej 1,5 roku szybciej, dzięki czemu termin realizacji nie byłby zagrożony, nawet z uwzględnieniem okresu opieszałości Starosty w zakresie przygotowania się do realizacji inwestycji i tzw. „politycznego bicia piany”.

Starosta nie podpisał umowy bez podania powodów. Parafrazując powiedzenie: „Gdy nie wiadomo, o co chodzi, to na pewno chodzi o politykę”. Przez niejasne motywy zachowań i działań Starosty, można podejrzewać, że chodzi również o pieniądze i interesy ekonomiczne i Starosta po raz kolejny, nie zważając na dobro mieszkańców i przedsiębiorców, używa inwestycji powiatowych na terenie Gminy Sokółka do walki politycznej, jednocześnie szukając na siłę winnego, w osobie Burmistrz Sokółki.

Starosta Sokólski w dniu 31 października 2023 r. przesłał Burmistrzowi Sokółki własny projekt umowy, stojący w sprzeczności do umowy wypracowanej przez
Burmistrza Sokółki z przedstawicielami Powiatu Sokólskiego i Inwestorem. Jednocześnie Starosta Sokólski jednostronnie wyznaczył termin na zajęcie stanowiska przez Burmistrza Sokółki na dzień 7 listopada 2023 r.

Projekt umowy przesłanej przez Starostę Sokólskiego jest niezgodny z prawem, co kategorycznie wyklucza jego podpisanie przez Burmistrza Sokółki.
Starosta Sokólski żądał: „Wyrażenia zgody na prawo dysponowania gruntem na cele budowlane, na którym mają być posadowione elementy kanalizacji”, ale z pisma nie wynikało nawet których działek miałaby dotyczyć przedmiotowa zgoda, co uniemożliwia Gminie Sokółka zajęcie merytorycznego stanowiska.

Scedowania pozwolenia wodnoprawnego na Powiat Sokólski w formie oświadczenia. Prawo polskie nie dopuszcza przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego w formie oświadczenia. Zgodnie z art. 411a ust. 1 Prawa wodnego, przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego następuje poprzez wydanie odrębnej decyzji administracyjnej przez Wody Polskie, a zatem po przeprowadzeniu normalnego postępowania zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wszczynanego wyłącznie na wniosek podmiotu, na rzecz którego przenoszone jest pozwolenie i to przez Wody Polskie a nie Burmistrza.

Przekazania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej. Dokumentacja ta znajduje się od ponad sześciu lat w posiadaniu Powiatu Sokólskiego, ponieważ została przekazana Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sokółce jako załącznik do pisma z dnia 12 kwietnia 2017 r., GR.7013.102.2017.GK.

Burmistrz Sokółki przesłała Staroście Sokólskiemu ww. uwagi w narzuconym przez niego terminie. Starosta nie odniósł się do uwag i ograniczył się do lakonicznej informacji, że samodzielnie wykona rozbudowę ul. Targowej, odrzucając pomoc Burmistrza Sokółki.

Należy zadać pytanie, czy Starosta Sokólski celowo wysłał projekt umowy zawierający liczne błędy i wady prawne, żeby wykazać pozorne działania czy też nie był świadomy rażących błędów w umowie? Jeżeli tak jest, to obrazuje to niski poziom merytoryczny przygotowania inwestycji powiatowych wartych kilkadziesiąt milionów złotych.

Wyrażam głęboką nadzieję, że wspólnymi siłami zrealizujemy tę ważną inwestycję dla mieszkańców Gminy Sokółka oraz całego Powiatu Sokólskiego i w końcu przestanie ona być narzędziem walki politycznej Starosty Sokólskiego Pana Piotra Rećko a stanie się symbolem współpracy między Gminą Sokółka i Powiatem Sokólskim dla dobra ogółu mieszkańców.

UM, Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content