Zaproszenie do udziału w projekcie

Baner EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych zapraszają uczniów klas I-VIII i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych do udziału w projekcie pn. „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych”.

Celem głównym projektu jest wzrost u 40 uczniów (K/M) ze Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych, kompetencji informatycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz rozwinięcie postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy takich jak: kreatywność, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność krytycznego myślenia, efektywnego uczenia się.

Uczniowie skorzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb. Projekt przewiduje realizację następujących działań:

– zajęcia dodatkowe dziennikarskie, z programowania, badawcze w pracowni przyrodniczej,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego,
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
– zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się,
– prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej,
– pomoc stypendialną dla 6 uczniów uczennic przez 10 miesięcy,
– wyjazd edukacyjny do Eksperymentarium w Łodzi i Krajobrazowego Parku w Bolimowie,
– zajęcia na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

W ramach projektu 10 nauczycieli skorzysta ze szkoleń takich jak: „Mnemotechniki”, „Programowanie w edukacji szkolnej i życiu codziennym”, „Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych i metodą eksperymentu w szkole podstawowej”, „Trening Umiejętności Społecznych”.

Placówka zostanie doposażona w pomoce do kształtowania kompetencji matematycznych, do nauki języka angielskiego, języka polskiego, w sprzęt TIK, między innymi w monitory interaktywne, tablety, roboty do nauki programowania.

W jednej z sal powstanie pracownia przyrodnicza wyposażona w zakupiony w ramach projektu między innymi: mikroskop z kamerą, szkoło laboratoryjne, odczynniki, preparaty, odzież ochronną i sprzęt bhp, uczniowskie zestawy edukacyjne.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych i Urzędzie Miejskim w Sokółce oraz do wydrukowania ze strony www.sokolka.pl i http://spmalawicze.superszkolna.pl/.

Wartość projektu: 208816,05 zł.

Dofinansowanie: 187802,05 zł

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Regulamin rekrutacji 438_19_z dn. 20.09.2021

Zał. nr 1 Karta zgłoszenia dziecka_438_19

Zał. nr 2_Karta_Nauczyciel_0438_19

Zał. nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 4_oświadczenie uczestnika projektu-uczeń i nauczyciel_438_19

(KKK)

Skip to content