Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych

Burmistrz Sokółki zaprasza uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych do korzystania z wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227), pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników zostanie udzielona uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
 8. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

W roku szkolnym 2021/2022:

– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klas I-III pięcioletniego technikum,
 • klas III–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum;

– pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I-III pięcioletniego technikum,
 • klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

 • do kwoty 225 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2021/2022 lub 2022/2023.
 • do kwoty 390 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
  – w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,
  – w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia.
 • do kwoty 445 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
  – w roku szkolnym 2021/2022 do: klasy I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  – klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
  – klas I-III pięcioletniego technikum,
  – klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  – klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  – klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  – klas I-III liceum sztuk plastycznych.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do Dyrektora szkoły ponadpodstawowej, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022 w terminie do dnia 11 września 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 452/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 26.07.2021 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022. Druk wniosku o przyznanie pomocy dostępny będzie w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

DO POBRANIA: Zarządzenie nr 452/2021

(BM)


Zobacz również

Skip to content