Zwołanie XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XXXII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 30 października 2020 w. (piątek) o godzinie 16.00, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zobacz więcej: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/104593

UWAGA! Sesje XXX i XXXI zaplanowane na dzień 27.10.2020 r. nie odbędą się.

Skip to content