Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych

Burmistrz Sokółki zaprasza do korzystania z wyprawki szkolnej uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w terminie do dnia 11 września 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 292/2020 Burmistrza Sokółki z dnia 21.07.2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021. Druk wniosku o przyznanie pomocy dostępny będzie w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

DO POBRANIA:

Pełna treść zaproszenia do korzystania z wyprawki

Zarządzenie nr 292/2020 Burmistrza Sokółki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r.

Urszula Marchiel
Referat Oświaty

Skip to content