Zarządzenie Burmistrza Sokółki

Zarządzenie Burmistrza Sokółki nr 236/2020 z 16 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia dostępu do budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce i Urzędu Stanu Cywilnego oraz ustalenia procedury obsługi interesantów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz.1815) zarządza się, co następuje:

§1

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się dostęp do budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1 oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanego w 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 1.

§2

Korespondencja do Urzędu Miejskiego w Sokółce, zwanego dalej „urzędem”, dostarczana jest:

1) w wersji papierowej na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,

2) w wersji elektronicznej na adres: kancelaria@sokolka.pl,

3) osobiście w wyznaczonym do tego miejscu w godzinach pracy urzędu (przy wejściu głównym).

§3

Korespondencja z poczty odbierana będzie przez wyznaczoną osobę, przy zachowaniu środków ostrożności tj. używając jednorazowych rękawiczek, płynów dezynfekujących.

§4

Wszyscy pracownicy urzędu na bieżąco odbierają korespondencję mailową.

§5

1. Wpływająca korespondencja odbierana jest i otwierana przy zachowaniu środków ostrożności, tj. używając jednorazowych rękawiczek i płynów dezynfekujących.

2. Korespondencja złożona w urzędzie zostanie umieszczona w pomieszczeniu przy punkcie informacyjnym na okres 24 godzin przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

§6

1. W sytuacjach wyjątkowych należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z pracownikiem merytorycznym prowadzącym daną sprawę w celu umówienia wizyty w urzędzie.

2. Wizyta w urzędzie odbywać się będzie w holu głównym na parterze z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności tj. zachowanie odległości, używając jednorazowych rękawiczek i płynów dezynfekujących.

3. Wykaz telefonów urzędu: https://sokolka.pl/samorzad/informacje/spis-telefonow/

§7

1. Istniejąca w urzędzie kasa zostaje zamknięta. Płatności należy dokonywać w formie przelewów bankowych, przekazów pocztowych lub przelewów elektronicznych.

2. Wpłat podatków i opłat można dokonywać bez prowizji w Oddziale Banku Pekao S.A w Sokółce.

3. Wpłat podatków należy dokonywać na indywidualne konta podane w decyzji, wpłat podatków i opłat można dokonywać na rachunek bankowy: 26 1240 5211 1111 0010 8700 6473.

4. Wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne konta lub na rachunek bankowy: 12 1240 5211 1111 0010 9294 2252.

§8

Zarządzenie obowiązuje do jego odwołania.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

DO POBRANIA W BIP:  Zarządzenie Burmistrza Sokółki nr 236/2020

Skip to content