Oferta wsparcia dla branży turystycznej

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, mający na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej.

Logo PPW

Przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 listopada 2017 r., o godz. 12.00, w sali 115 (I p.) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1). Zgłoszenia należy kierować na adres e-poczty: katarzyna.sulek@bgk.pl

Pożyczka na rozwój turystyki skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej lub okołoturystycznej na terenie Polski Wschodniej (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego).

Przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na następujące typy projektów:
• budowa i rozbudowa obiektów noclegowych (w tym m.in. konserwacja, renowacja, zachowanie, modernizacja, adaptacja obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowanie na cele turystyczne);
• wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości/standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej (np. inwestycje mająca na celu podniesienie standardu hotelu do wyższej kategorii;
• budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
• budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
• produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności (tj. wykorzystywanie lokalnych zasobów ekologicznej żywności i produktów spożywczych) oraz produkcja i sprzedaż ekologicznych produktów, innych niż żywność (np. ekologiczne kosmetyki);
• tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
• powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;
• przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło.
Jako element ww. projektów, finansowanie może dotyczyć tworzenia usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych (e-turystyka).
W przypadku wsparcia obiektów preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status: „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (www.greenvelo.pl), którego budowa sfinansowana została w ramach PO RPW 2007 – 2013.

Wsparcie może być udzielane na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na:
• zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:
– przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej);
– przedmiotem wsparcia nie może być wyłącznie zakup gruntu/nieruchomości (maks. udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%), w ramach inwestycji konieczne jest finansowanie działań dotyczących danego produktu/usługi mających związek z gruntem/nieruchomością);
• zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:
– objęcie wsparciem zakupu fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie więcej niż pięcioletniego), tj. samochodu dostawczego bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony (z wyłączeniem samochodów niezwiązanych z prowadzeniem działalności turystycznej).

Środki finansowe na realizację Projektu pochodzą z wycofywanego wkładu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 wniesionego do projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, którego realizację bank zakończył we wrześniu 2016 roku. Dysponentem środków, przeznaczonych na wdrożenie Projektu jest Minister Rozwoju i Finansów, który w grudniu 2016 zawarł z BGK umowę, powierzając bankowi, jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację Projektu, zarządzanie środkami.

Aby otrzymać pożyczkę, należy zwrócić się do instytucji finansujących. W województwie podlaskim jest to: ECDF S.A. z Mega Sonic S.A. (http://www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki).

Więcej o Projekcie znajdziesz na stronie BGK www.bgk.pl

Źródło: www.bgk.pl


Zobacz również