Rolnicze badania ankietowe

Plakat

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że w terminie od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2016 r., na terenie całego kraju, w wylosowanych gospodarstwach rolnych osób fizycznych, zostaną przeprowadzone następujące rolnicze badania ankietowe:

– Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)
– Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
– Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Gospodarstwa rolne mogą być wylosowane do trzech, dwóch lub jednego z badań. Pytania zawarte w badaniach będą dotyczyły m.in.: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych, nawadniania, zwierząt gospodarskich, ciągników rolniczych, zużycia nawozów, struktury dochodów gospodarstwa domowego i aktywności ekonomicznej.

Podstawę prawną badań R-SGR, R-ZW-B i R-ZW-S stanowią:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
  • w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.),
  • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1304, z późń. zm.).

Na terenie województwa podlaskiego badaniem będzie objętych blisko 13,5 tys. gospodarstw rolnych, których użytkownicy będą mogli przekazać dane samodzielnie wypełniając ankietę przez Internet albo za pośrednictwem ankietera statystycznego (telefonicznie lub w drodze wywiadu bezpośredniego).

Dane w badaniach R-SGR, R-ZW-B i R-ZW-S będą zbierane następującymi metodami:

  • CAII – metoda polegająca na pozyskiwaniu informacji od respondentów poprzez samospis. Termin przeprowadzenia badań metodą CAII – 01.06 – 09.06. 2016 r.
  • CATI – metoda polegająca na pozyskiwaniu informacji od respondentów za pośrednictwem łączy telefonicznych. Termin przeprowadzenia badań metodą CATI – 10.06 – 22.07.2016 r.
  • CAPI – wywiad bezpośredni prowadzony przez ankietera w terenie.Termin przeprowadzenia badań metodą CAPI – 10.06 – 29.07.2016 r.

Tożsamość ankieterów będzie można sprawdzić pod numerem infolinii (22) 279-99-99.

DO POBRANIA: Informacja o rolniczych badaniach ankietowych

Urząd Statystyczny w Białymstoku


Zobacz również

Skip to content