Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255), w Sokółce w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, tel. kom. 530 114 010, można zasięgnąć porad prawnych.

Porady prawne

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r., w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie:

– w pon., środy i piątki w godzinach od 9:00 – 13:00;
– we wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 – 17:00.

Zgodnie z decyzją Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku nieodpłatną pomoc prawną w Sokółce świadczą adwokaci: adw. Anna Kozłowska, adw. Magdalena Chodyko, adw. Marcin Bielecki, adw. Anna Gąsowska, adw. Kamil Racewicz.

Do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają (alternatywnie) następujące warunki (art. 4 ust. 1 ustawy) :

1) posiadają przyznane świadczenie z pomocy społecznej, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) – w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) są kombatantami – uzyskali zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) są weteranami – posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia
2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) nie ukończyły 26 lat, lub
6) ukończyły 65 lat, lub
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje (art. 3 ust. 1 ustawy):
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw (art. 3 ust. 2 ustawy):
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, (z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Źródło: http://www.sokolka-powiat.pl


Zobacz również

Skip to content