XIII sesja Rady Miejskiej w Sokółce

Głosowanie Radnych

We wtorek 30 czerwca 2015 r. odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Sokółce, na której głosowano m.in. nad absolutorium z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2014 rok.

Radni głosowali również w sprawie:
– projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2015 rok;
– projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu;
– projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego złóż kruszywa naturalnego Drahle VI, VIII, VIII, Janowszczyzna III i X; 
– projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża kruszywa naturalnego Bohoniki;
– projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka;
– projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
– projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie Sokółka;
– projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia na terenie gminy Sokółka zespołów wychowania przedszkolnego;
– projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych;
– projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Sokółka na lata 2015-2017;
– projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie podjęcia natychmiastowych działań przez Rząd RP zmierzających do przebudowy drogi krajowej S19 na trasie Kuźnica-Białystok w obecnym jej przebiegu oraz budowy obwodnic miejscowości, przez które przebiega.

(UMS) Fot.: Radosław Onoszko


Zobacz również

Skip to content