Spotkanie z żołnierzami i pokaz sprzętu wojskowego

Plakat

W czwartek 24 marca 2022 roku, w godzinach 10-14, na placu przed sokólskim Urzędem Miejskim odbędzie się piknik pn. „Zostań żołnierzem RP”.

Mieszkańcy Sokółki oraz okolic będą mieli możliwość zapoznania się:

– pokaz sprzętu wojskowego 11 Mazurskiego Pułku Artylerii;
– ze sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz 18 Pułku Rozpoznawczego;
– z warunkami pełnienia służby wojskowej (żołnierze JW. oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień jak również podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej będą do Waszej dyspozycji);
– z ofertą edukacyjną Muzeum Wojska w Białymstoku.

Swoje pojazdy zaprezentuje też policja i straż pożarna.

Partnerem wydarzenia jest Burmistrz Sokółki.

Informacja KRUS o wysokościach składek

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r. 

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie (wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące tutaj).

Logo KRUS

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2022 r. wynosi 108,00 zł.

Więcej informacji na stronie:

https://www.krus.gov.pl/artykul/wysokosc-miesiecznej-skladki-na-ubezpieczenie-wypadkowe-chorobowe-i-macierzynskie-w-ii-kwartale-2022/

KRUS

Sprzęt z programu „Laboratoria Przyszłości” już w szkołach

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w 2021 roku pozyskała środki z programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 580 000 zł.

Logo Laboratoria Przyszłości

W roku 2021 dzięki wsparciu z programu do szkół trafił nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań audio i video, lutownice z akcesoriami i inne nowoczesne urządzenia wybrane z bogatego katalogu pozycji przygotowanego przez ministerstwo. W 2022 roku zostanie wykorzystana pozostała kwota wsparcia. Zakupiony nowoczesny sprzęt, uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Uczniowie szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sokółka, dzięki programowi Laboratoria Przyszłości, będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób nowe, praktyczne umiejętności.

Pozyskanym wsparciem finansowym zostało objętych osiem szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce – 209 100 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce – 150 900 zł , Szkoła Podstawowa nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce – 70 000 zł, Szkoła Podstawowa w Boguszach – 30 000 zł, Szkoła Podstawowa w Geniuszach – 30 000 zł, Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych – 30 000 zł, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce – 30 000zł, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance – 30 000 zł.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Świętujmy pierwszy dzień wiosny z Biblioteką!

21 marca 2022 Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza wszystkich miłośników książek do wspólnej zabawy!

Wiosna z biblioteką 2022

Na czytelników będą czekać książki-niespodzianki. Każdy zainteresowany będzie mógł wybrać lekturę po opisie i recenzjach innych czytelników! Tytuł książki i autora poznają dopiero po wypożyczeniu książki. Mamy nadzieję, że pozwoli to Państwu odkryć świetną powieść, która wcześniej nie wpadła w oko. Uwaga: limit książek-niespodzianek ograniczony!

Przyjdź i świętuj pierwszy dzień wiosny z Biblioteką!

(BP)

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Logo KRUS

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji.

Uczestnicząc w działaniu, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/dzialalnosc-pozaszkoleniowa/xix-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

KRUS

Wnioski o świadczenie za przyjęcie uchodźców

Możliwe jest już składanie wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, tel. 85-7110900.

DO POBRANIA: Rozporządzenie i wzór wniosku

Zajęcia na pływalni dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Dzieci na pływalni

UKS Batory w Sokółce zaprasza do udziału w zajęciach na pływalni organizowanych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, zamieszkałych na terenie gminy Sokółka 

Liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie tel. 662106295, 509747367.

Patronat honorowy nad akcją objęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Zarząd UKS Batory w Sokółce

Informacja dot. zwierząt domowych uchodźców

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce informuje o zakładach leczniczych z terenu powiatu, świadczących usługi z zakresu szczepienia i znakowania zwierząt domowych towarzyszących uchodźcom z Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej.

 • Usługi Weterynaryjne Andrzej Sokołowski, 16-100 Sokółka, ul. 3 Maja 13, tel. 85 711-26-16.
 • Przychodnia dla Zwierząt „Dąbrowet” Jerzy Obuchowicz, 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Sportowa 3, tel. 85 712-16-06.

Paweł Antoni Mędrek
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce

Transport z darami już w drodze na Ukrainę

W poniedziałek 14 marca 2022 r. z magazynu Fundacji SFL pojechały dary do Fundacji Podlascy Aniołowie. Trafią one w pobliże Wasylkowa na Ukrainie.

Wspólna akcja Fundacji SFL z Panią Burmistrz Sokółki przynosi kolejne efekty. Dziękujemy wszystkim ludziom, naszej wspaniałej lokalnej społeczności, której los dotkniętych przez wojnę sąsiadów nie jest obojętny! Magazyn obsługują wolontariusze bez których cała akcja nie byłaby możliwa! Jesteście cudowni. Dziękujemy Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce za wsparcie naszej akcji (dary od Burmistrza Lądka Zdroju – Romana Kaczmarczyka i z Raciborskiego Funduszu Lokalnego). Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce dziękujemy za pomoc w przetransportowaniu darów do Białegostoku.

Przypominamy, że zbiórka trwa nadal!

SFL

Trwa podpisywanie umów

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, trwa podpisywanie umów dotacyjnych ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi.

Podpisane zostały już umowy z m.in. Akademią Sportu Falcon, Akademią Sportów Umysłowych, LUKS „Orient Sokółka”, Sokólskim Klubem Karate Kyokushine.

We wtorek 15 marca 2022 roku – w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym „BOXING Sokółka” podpisał Zastępca Burmistrza Adam Marian Kowalczuk. Jest to umowa na realizację zadania pt. „Czysta rywalizacja tylko w sporcie”. Kwota dotacji wynosi 29.000 zł.

Lista przyznanych dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.

DO POBRANIA: Wyniki konkursu

(JK) Fot. D. Biziuk

Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urzędzie Skarbowym

Baner

W tym roku Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa po raz czwarty udostępniają Polakom usługę Twój e-PIT. Jest ona skierowana do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36. W usłudze będzie też dostępne oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT-OP.

„Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji, w tym administracji skarbowej. Z roku na rok cieszy się ona coraz większą popularnością i bije rekordy. Potwierdza to słuszność obranego przez nas kierunku działania, czyli większej otwartości na potrzeby klientów i oferowania nowoczesnych usług, dzięki którym coraz więcej spraw podatkowych można załatwić nie wychodząc z domu” – podkreśla szef KAS Magdalena Rzeczkowska. „W 2020 r. blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji została złożona przez Twój e-PIT. W 2021 r. elektronicznie zostało złożonych 19,6 mln PIT-ów, z czego ponad połowa tj. 10 mln PIT-ów przez usługę Twój e-PIT, w tym 4,3 mln to automatycznie zaakceptowane zeznania PIT-37 i PIT-38″ – przypomina Magdalena Rzeczkowska.

 • Tegoroczna akcja rozliczeń PIT będzie trwała od 15 lutego do 2 maja br.
 • Od 15 lutego na podatników w usłudze Twój e-PIT czeka przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2021 r.
 • Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dot. zwierząt towarzyszących Ukraińcom

(PL) Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (chip);
 • ważne szczepienie na wściekliznę;
 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych. Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:
1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę
lub
2. tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną. Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego. W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną państwo poinformowani o dalszych procedurach.

KONTAKT: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce – telefon 85-7112327 lub 85-7118926 lub 606376476.


(UA) Інформація для осіб, які переміщуються з України з супроводжуючими тваринами (собаки, коти, фретки)

Відповідно до законодавства Європейського Союзу, собаки, коти та фретки, які в’їжджають з України, повинні мати:

 • правильне маркування (чіп);
 • діюче щеплення від сказу;
 • результат перевірки рівня антитіл до збудника сказу шляхом титрування;
 • сертифікат про стан здоров’я, виданий компетентними ветеринарними органами.

В якості винятку з приводу військових дій на території України, домашні тварини, які супроводжують власників, що перетинають польсько-український кордон, приймають у Польщі без виконання вищезазначених ветеринарних вимог.

Якщо одна або декілька з вищезазначених вимог не виконується, про цей факт слід повідомити співробітника польської прикордонної служби, Національної податкової адміністрації (Митної адміністрації) або Поліції під час перетину державного кордону. З метою охоплення Вашої тварини спрощеною процедурою перетину державного кордону необхідно заповнити заяву про:
1. дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини на територію ЄС – якщо Польща є країною призначення особи, яка перетинає кордон
або
2. транзит через державу-члена ЄС – якщо Польща не є країною призначення особи, яка перетинає кордон.

Після заповнення заявки ветеринарна інспекція проведе безкоштовне маркування та вакцинування від сказу Вашої тварини. Після виконання процедур вам нададуть дозвіл, який підтвердить, що ви легально перетнули кордон із супроводжуючою твариною до місця призначення. У випадку перетину кордону без дотримання вищезазначеної процедури, добравшись у місце призначення (тимчасового перебування) необхідно звернутися з твариною у ветеринарну клініку, де Вас поінформують про подальші процедури.

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, że rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca. Dotyczy to osób które przybyły do Polski po 24.02.2022 r.

Aby otrzymać numer PESEL należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Sokółce – Sala Obsługi Interesanta – w godzinach pracy urzędu poniedziałek- piątek 7.30-15.30, wtorek 8.00-16.00.

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL

 • Papierowy wniosek składa się osobiście. Nie trzeba wcześniej rezerwować wizyty.
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Wniosek musi być czytelnie podpisany.
 • Do wniosku należy dołączyć jedną fotografię (kolorową, o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie)
  Istnieje możliwość bezpłatnego wykonania fotografii. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Sokółce w celu otrzymania zlecenia.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego została przekroczona granica (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Potrzebna jest też fotografia.

DO POBRANIA:

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Informacje dotyczące obywateli Ukrainy:
Інформація для громадян України:

https://www.gov.pl/web/ua

(EM)

Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Pl. Kościuszki 1, zostało wywieszone na okres od dnia 14 marca 2022 r. do dnia 27 kwietnia 2022 r. ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości o numerze geodezyjnym 78/4 o powierzchni 0,2100 ha położonej w obrębie 8 Geniusze.

GR_K_6840_23_2021_JS

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 85 7110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

Stefano Terrazzino wystąpił w Sokółce

Polacy niewątpliwie kochają włoską muzykę. Słuchamy przebojów rodem ze słonecznej Italii już od dziesięcioleci, a moda ta wcale nie przemija. Magia tych przebojów bierze się z wyjątkowej melodyjności i bardzo optymistycznego charakteru dającego dużą dozę beztroski. Sokółczanie w pełni wpisali się w ten trend i podczas koncertu Stefano Terrazzino , który odbył się 10 marca 2022 w kinie Sokół wielokrotnie wyrazili swoje uwielbienie dla przebojów takich jak: „Felicita”, „Ci sara” czy „Azurro” i „Mambo Italiano” .

Artysta Stefano Terrazzino czarował publiczność włoskimi przebojami, wielokrotnie też angażował ją w animacje, pokazywanki czy tańce – nawet na siedząco.

Mambo Italiano

Salwy śmiechu i reakcji wywoływało zgadywanie znaczenia gestów używanych przez Włochów nagminnie. Złożone w kolejności stawały się układem ruchowym słuchaczy do prezentowanych przez Terrazzino piosenek. Zresztą śpiewaniem zajmował się nie tylko nasz gwiazdor. Publiczność także śpiewała i wtórowała w języku włoskim, ale też na koniec zaśpiewała ( w zasadzie dla żegnającego się z sokólską sceną artysty) dwa polskie przeboje tj. „Nie płacz kiedy odjadę” i „Przeżyj to sam”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Róże

Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Sokółka składam serdeczne podziękowania oraz najlepsze życzenia.

Dziękuję za trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectw, a także widoczne efekty tych działań.

Życzę wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej, dobrej współpracy z mieszkańcami, realizacji pomysłów w działalności sołeckiej oraz zadowolenia z pełnienia tej jakże ważnej funkcji.

 

Burmistrz Sokółki 

Podpis: Ewa Kulikowska

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragnę podziękować Państwu za zaangażowanie i pracę na rzecz mieszkańców wsi oraz wyrazić swój szacunek i wdzięczność za godne reprezentowanie społeczności lokalnej.

Funkcja sołtysa to pierwszy szczebel demokracji przedstawicielskiej, jej historia sięga czasów średniowiecza. To nie tylko reprezentowanie interesów sołectwa, ale również obowiązki wobec sąsiadów, trud i duża odpowiedzialność. Cieszący się zaufaniem i autorytetem dobry, mądry sołtys jest kimś wyjątkowo ważnym i niezastąpionym dla społeczności lokalnej. Mało kto tak dobrze jak on zna potrzeby mieszkańców swojej wsi i to w pierwszej kolejności do niego zwracają się oni o pomoc i radę.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Od aktywności sołtysa i rady sołeckiej zależy wiele aspektów codziennego życia wiejskiej społeczności. Do pełnienia tej funkcji wybierani są w wolnych i demokratycznych wyborach godni społecznego szacunku mieszkańcy wsi. Tradycyjnie byli nimi doświadczeni życiowo gospodarze, w ostatnim czasie niejednokrotnie spotykamy w tej roli pozostających na wsi ludzi młodych, w tym coraz częściej kobiety.

Nowoczesna polska wieś to nie tylko dobrze rozwijające się gospodarstwa, ale także mądrze zorganizowana społeczność, która potrafi zadbać o sprawy mające wpływ na jakość życia rodzin i wszystkich mieszkańców. Należy do nich infrastruktura wsi drogi, chodniki, oświetlenie, obiekty sportowe, świetlice wiejskie, bezpieczeństwo, remizy strażackie, kultywowanie tradycji, kultura czy integracja wokół wspólnych celów, życia religijnego i umacniania przyjaznego sąsiedztwa. Nieocenioną rolę w życiu wsi wypełniają druhowie strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność jest w ostatnich latach coraz mocniej wspierana przez rząd i samorządy lokalne.

Polska wieś jest naszą wielką wartością i dumą, stanowi przyjazne i bezpieczne miejsce do życia, które doceniają również coraz liczniejsi mieszkańcy miast. Zawdzięczamy jej trwałość naszej tradycji, wiary i polskości. Zapewnia ona Polsce samowystarczalność żywieniową, a rolnictwo stanowi ważną część naszej gospodarki narodowej.

Szanowni Sołtysi, okazując Państwu raz jeszcze swój szacunek i wdzięczność życzę dobrego zdrowia, bezpieczeństwa, dostatku, radości życia oraz satysfakcji i wszelkich sukcesów w dziele umacniania solidarności sołeckiej wspólnoty.

Jarosław Zieliński
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pomoc prawna i psychologiczna dla obywateli Ukrainy

Instytut Wolności otwiera Centrum pomocy prawnej i psychologicznej dla obywateli Ukrainy.

Ruszył portal Help Ukraine www.helpukraine.com.pl oraz infolinia przez którą mogą się kontaktować potrzebujący pomocy. Centrum obsługuje grupa Absolwentów Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności i wolontariusze. Partnerem w projekcie jest Polskie Towarzystwo Terapii EMDR.

Poniżej poradnik „Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy”

Skip to content