Projekt „Dla każdego dobra szkoła – lepsza przyszłość”

Baner EFS

NR RPPD.03.01.02-20-0451/19

Gmina Sokółka dba o rozwój młodych mieszkańców i inwestuje w edukację oraz wyposażenie prowadzonych przez siebie placówek oświatowych. Pozyskaliśmy kolejne pieniądze na doposażenie, zajęcia dodatkowe i stypendia dla najbardziej uzdolnionych uczniów. Dzięki realizacji projektu „Dla każdego dobra szkoła – lepsza przyszłość” prawie 159 tysięcy złotych trafi do Szkoły Podstawowej w Boguszach.

Podpisanie umowy

Projekt zakłada tworzenie takich warunków, w których – uznając indywidualne potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży – Szkoła Podstawowa w Boguszach zapewni wspólne kształcenie uczniom, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno dzieci, które przejawiają wybitne zdolności, jak i te, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne, a także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz ograniczeń środowiskowych.

Zaplanowano objęcie 35 uczniów (15 dz, 20 ch) działaniami projektowymi, w tym zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, pomocą stypendialną skierowaną do zdolnych uczniów i zajęciami rozwijającymi zainteresowania. Ponadto szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne i narzędzia wykorzystywane do diagnozowania, terapii oraz codziennej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres wsparcia nauczycieli w postaci szkoleń będzie obejmować w szczególności kształtowanie systemu wartości i postaw zawodowych, przygotowujących do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Projekt w zakresie typu 5 zakłada działania służące poprawie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej i włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach lub placówkach systemu oświaty oraz służące poprawie kompetencji wychowawczych. Działania w projekcie będą realizowane we współpracy z rodzicami. Podsumowaniem działań projektowych będzie udział uczestników projektu w trzydniowym wyjeździe edukacyjnym.

Projekt „Dla każdego dobra szkoła – lepsza przyszłość” jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu 158 550,88 zł, dofinansowanie 142 610,88 zł, wkład własny Gminy Sokółka 15 940,00 zł.

Przedsięwzięcie jest kolejnym projektem edukacyjnym realizowanym w Gminie Sokółka. Od początku perspektywy finansowej, z RPO WP 2014-2020 pozyskaliśmy ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych na zajęcia dodatkowe i doposażenie naszych szkół i przedszkoli i żłobka. W planach są kolejne projekty.

W skrócie:

Nazwa projektu: „Dla każdego dobra szkoła – lepsza przyszłość”

Gdzie będzie realizowany: Szkoła Podstawowa w Boguszach

Ile dzieci obejmie?: minimum 35 dziewczynek i chłopców

Co będzie realizowane: zajęcia dodatkowe stypendia, wyjazd edukacyjny, doposażenie Szkoły

Wartość projektu: 158 550,88 zł

Dofinansowanie: 142 610,88 zł

Wkład własny Gminy Sokółka: 15 940,00 zł

Termin realizacji: 01.09.2021-31.07.2022


Zobacz również

Skip to content