Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance

Baner EFS

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. “Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance”.

Gmina Sokółka pozyskała środki na jego realizację za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” w ramach Osi Priorytetowej IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Po podpisaniu umowy

Projektem zostanie objętych 45 uczniów z klas I-VIII oraz 7 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance. Zostanie utworzona pracownia przyrodnicza, odbędą się szkolenia dla nauczycieli z metody eksperymentu i prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych, zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów z przyrody, chemii, fizyki, biologii, geografii, matematyki, zajęcia w terenie, wyjazdy edukacyjne, zajęcia wyrównawcze z matematyki.

W ramach projektu szkoła zostanie doposażona m.in. w: podłogę interaktywną, monitory interaktywne z wbudowanym komputerem, laptopy, wizualizer, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt i materiały do pracowni przyrodniczej.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwinięcia u uczniów kompetencji naukowo-technicznych, matematyczno-przyrodniczych, umiejętności ICT, umiejętności organizacji pracy własnej, odpowiedzialności za własne efekty uczenia się, krytycznego myślenia, umiejętności pracy zespołowej, postawy kreatywnej i innowacyjnej.

Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą młodzieży w lepszym funkcjonowaniu na rynku pracy. Praktyczne zajęcia oraz wyjazdy edukacyjne przyczynią się do wzbudzenia wśród uczniów pasji do przyrody, kształtowania pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, nawyku szukania innych rozwiązań, pobudzą u uczniów kreatywność, wyobraźnię i twórcze myślenie. Nastąpi polepszenie warunków nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia doświadczeń, obserwacji i eksperymentów. Zostaną wprowadzone innowacyjne metody nauczania, indywidualne podejście do ucznia, metoda eksperymentu.

Projekt jest innowacyjny ze względu na realizację zajęć w formie interdyscyplinarnej. Realizacja projektu stworzy przestrzeń do rozwoju osobistego w szkole zarówno dla uczniów jaki i nauczycieli.

Beneficjent: Gmina Sokółka
Realizator: Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance
Termin realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.07.2022
Wartość projektu: 142 826,15 zł
Dofinasowanie: 127 345,03 zł


Zobacz również

Skip to content