Przebudowa drogi gminnej Plebanowce – Nowowola (do granicy gminy Sokółka)

2 kwietnia 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Sokółka reprezentowaną przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską a przedsiębiorcą Krzysztofem Błahuszewskim – Usługi Drogowe w Sokółce, dotycząca realizacji inwestycji nie drogowej związanej z przebudową odcinka drogi publicznej o kategorii drogi gminnej wewnętrznej w Plebanowcach położonej na nieruchomościach 181/2, 181/3 i 107/1.

Droga stanowi ciąg komunikacyjny drogi gminnej Nowowola-Plebanowce o długości 0,8448 km na terenie gminy Sokółka.

Inwestycja obejmuje:

  • roboty przygotowawcze;
  • roboty ziemne zasadnicze i wykończeniowe;
  • odwodnienie;
  • wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy;
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
  • wykonanie zjazdów;
  • wykonanie elementów ulic;
  • wykonanie oznakowania pionowego.

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Roboty rozpoczną się niezwłocznie. Koszt wykonania inwestycji w całości poniesie Przedsiębiorca. Gmina Sokółka ze środków własnych wykona nawierzchnię.

(JF) UMS


Zobacz również

Skip to content