Zaproszenie do udziału w analizie obszaru rewitalizacji

Burmistrz Sokółki zaprasza do udziału w pogłębionej analizie obszaru rewitalizacji w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka na lata 2023-2032.

W związku z przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka na lata 2023-2032, Burmistrz Sokółki zaprasza do udziału w pogłębionej analizie obszaru rewitalizacji. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb i lokalnych problemów, które zostaną wykorzystane do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka na lata 2023-2032.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w badaniu.

Czas trwania analizy pogłębionej obszaru rewitalizacji: od 07.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

Analizy pogłębiona obszaru rewitalizacji będzie prowadzona w następujących formach:

1. Ankieta
Zachęcam do wzięcia udziału w badaniu w terminie od 07.06.2023 r. do 30.06.2023 r., które ma na celu poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb i lokalnych problemów, na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w gminie Sokółka.

Ankietę można wypełnić i przesłać:
a) pod linkiem – https://analizasokolka.webankieta.pl/,
b) drogą elektroniczna na adres: kancelaria@sokolka.pl,
c) osobiście w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka (wrzucić do urny z napisem „REWITALIZACJA”).
Ankieta ma charakter anonimowy.

2. Formularz zgłaszania projektów rewitalizacyjnych w postaci papierowej lub elektronicznej.
Zachęcam Państwa do zgłaszania własnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w terminie od 07.06.2023 r. do 30.06.2023 r. w celu przedstawienia swoich pomysłów na poprawę i ożywienia obszaru rewitalizacji.

Formularz można składać:
a) drogą elektroniczna na adres: kancelaria@sokolka.pl,
b) osobiście w Urzędzie Miejskim (wrzucić do urny z napisem „REWITALIZACJA”).

Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu, ich wykonalności oraz możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji.

3. Spotkanie partycypacyjne skierowane do wszystkich Interesariuszy rewitalizacji, które odbędzie się 15.06.2023 r. w godz. 13:15 – 15.00 w sali „LIRA”, ul. Grodzieńska 1 w Sokółce.

4. Spotkanie partycypacyjne, szczególnie skierowane do przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów działających na obszarze rewitalizacji, które odbędzie się 21.06.2023 r. w godz. 15:15 – 17.00 w sali „LIRA”, ul. Grodzieńska 1 w Sokółce.

5. Spacery lokalne, które odbędą się:
a. w dniu 15.06.2023 r. w godz. 11:30 – 13.00.
Zbiórka: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.
b. w dniu 21.06.2023 r. w godz. 13:30 – 15.00.
Zbiórka: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

W załączeniu:

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Ankieta

Formularz zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego

Klauzula informacyjna

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

  • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);
  • mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • organy władzy publicznej;
  • podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
    Burmistrz Sokółki

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content