PSZOK – legalny i wygodny sposób na kłopotliwe odpady

Baner infrastruktura środowisko

Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. Już niedługo powstanie punkt, do którego będzie można oddać wszystkie kłopotliwe śmieci, których nie obejmuje przydomowy system segregacji. Przyjmują tam: zepsute żarówki, stare opony, gruz, zgrabione liście, ale także kable, czy szkło. To miejsce nazywa się PSZOK i nie będzie trzeba go szukać daleko, bo będzie w Naszej gminie.

PSZOK w Sokółce

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie przyjmie odpadów, których ilość lub rodzaj wskazują, że pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej. Do Punktu można będzie odwieźć praktycznie wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych. Pamiętajmy też, że przeterminowane leki oddamy za darmo również w aptekach, a gdy kupimy nowy toner czy sprzęt AGD, sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od nas zużyty sprzęt tego samego rodzaju.

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów: odpady zawierające azbest, szyby i części samochodowe, szkło zbrojone, hartowane, szyby okienne, zmieszane odpady komunalne, odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami oraz materiały izolacyjne (styropian budowlany, papa, wełna mineralna), padłe zwierzęta, odpady wskazujące, iż pochodzą z działalności gospodarczej, odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu, odpady poprodukcyjne, opony z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych.

Jakie odpady przyjmie PSZOK?

PRZOK będzie przyjmować odpady tylko od mieszkańców gminy Sokółka, wyłącznie posegregowane, bez zanieczyszczeń, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie.

Bez ograniczeń będzie można oddawać: papier, tekturę, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, bioodpady stanowiące odpady komunalne, drobne odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki oraz odpady z tekstyliów i odzież.

Natomiast ilość odpadów przekazana w skali roku od gospodarstwa domowego będzie dotyczyć odpadów takich jak: popiół w ilości 100 kg, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki w ilości 5 kg, chemikalia w ilości 20 kg, zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cali w ilości 4 szt., odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne jak beton, gruz ceglany, odpady mineralne nie zanieczyszczone w ilości 1 m3.

Koszt inwestycji to 5 692 939,00 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 4 628 291,87 zł. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 147 238,47 zł.

Inwestycja jest realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

(WŻ)


Zobacz również

Skip to content