Rusza projekt „Kompetentne przedszkolaki”

Baner z logówkami EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Przedszkola nr 1 w Sokółce zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (głównie dzieci 4-6 letnie) objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu nr 1 w Sokółce, do udziału w projekcie pn. „Kompetentne przedszkolaki” nr RPPD.09.01.00-20-0496/20, realizowanym w roku szkolnym 2021/2022.

Projekt zapewni dzieciom w wieku przedszkolnym z Przedszkola nr 1 w Sokółce, możliwość oraz przestrzeń na przyjazne i efektywne uczenie się, które pozwoli im prawidłowo rozwinąć kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne w życiu. Zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia, w postaci kół zainteresowań i warsztatów: „Mądroboty”, „Kulinarna Przygoda”, „Być badaczem” oraz „Skaczące nutki” oraz wyjazdy edukacyjne, w wyniku podjętych działań u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje informatyczne, matematyczne, przyrodnicze, kreatywność, współpraca w grupie, przedsiębiorczość i inicjatywność. Proces edukacyjny będzie wspomagany dzięki doposażeniu przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci. Zaplanowane w projekcie zakupy w istotny sposób wpłyną na poprawę jakości procesu nauczania w placówce. Wartością dodaną projektu będzie też wzrost atrakcyjności przedszkola i edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 1 w Sokółce wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie i Oświadczenie uczestnika /osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Skip to content