Awanse zawodowe nauczycieli

W dniu 15 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Tradycyjnie uroczystość poprzedziło ślubowanie.

Mianowani nauczyciele

-Państwa zaangażowanie w realizację celów i zadań szkoły pozytywnie wpływa na poziom sokólskiej edukacji, powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, który przyjął przysięgę oraz wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego: Justynie Krawiel z Przedszkola nr 2 w Sokółce, Marcie Marii Olechno z Przedszkola nr 3 w Sokółce, Annie Onoszko ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce oraz Grażynie Grabowskiej z Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce.

Zastępca Burmistrza pogratulował nauczycielom solidnego przygotowania do egzaminu, podziękował za wytrwałość podczas odbywania stażu, sumienność i troskę o dobro dzieci, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Zadaniem nauczyciela jest ciągłe zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele podziękowali Zastępcy Burmistrza Adamowi Kowalczukowi oraz członkom Komisji Egzaminacyjnych, dyrektorom szkół, pracownicom Referatu Oświaty.

Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest:
1) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć,
2) odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela,
3) zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczycielki spełniły powyższe warunki, a tegoroczne egzaminy były na bardzo wysokim poziomie. Świadczy to o dużym wkładzie pracy nauczycielek i zaangażowaniu w realizację powierzonych zadań.

Referat Oświaty


Zobacz również

Skip to content