Nauczanie przez eksperymentowanie

Baner EFS

Gmina Sokółka pozyskała 187 802,05 zł na wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych.

4 stycznia 2021r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Pieniądze zostaną przeznaczone na dostosowanie i doposażenie pracowni przyrodniczej. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach: TUS (trening umiejętności społecznych), z prowadzenia zajęć metodą eksperymentu, prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), z wykorzystania programowania/kodowania w edukacji szkolnej.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, postawę kreatywną, logiczne myślenie.

Dla uczniów z SPE zostały zaplanowane zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i wspierające umiejętność uczenia się, w tym zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, indywidualna terapia psychologiczna.

Uczniowie wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym. Najzdolniejsi uczniowie otrzymają stypendium naukowe.

Całkowita wartość projektu wynosi 208 816,05 zł. Projekt będzie realizowany w okresie 1.09.2021-31.07.2022.

KKK

Skip to content