Rusza projekt „Aktywne przedszkole”

Baner EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Przedszkola nr 4 w Sokółce zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (głównie dzieci 4-6 letnie) objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu nr 4 w Sokółce, do udziału w projekcie pn. „Aktywne Przedszkole” nr RPPD.09.01.00-20-0494/20, realizowanym w roku szkolnym 2020/2021.

Projekt zapewni dzieciom w wieku przedszkolnym z Przedszkola nr 4 w Sokółce, możliwość oraz przestrzeń na przyjazne i efektywne uczenie się, które pozwoli im prawidłowo rozwinąć kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne w życiu. Zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia, w postaci kół zainteresowań i warsztatów: „Mały Programista”, „Mały Ekolog”, „Mały Matematyk” oraz wyjazdy edukacyjne, w wyniku których u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje informatyczne, matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, współpraca w grupie.

Proces edukacyjny będzie wspomagany dzięki doposażeniu Przedszkola nr 4 w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci. Dzięki projektowi, w przyszłości przedszkolne mury opuszczą kreatywne i ciekawe świata dzieci. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 4 w Sokółce wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne, będące załącznikami do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Załączniki:

Regulamin
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa w projekcie i Oświadczenie uczestnika /osoby biorącej udział w realizacji projektu
Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Skip to content