Fundacja „SFL” ogłasza konkurs stypendialny

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza konkurs na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z funduszu „AGRAFKA” i funduszu im. „PAWŁA KRYSZCZYSZYNA” na rok 2020/2021.

Plakat Agrafka

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie szkół podstawowych i średnich z powiatu sokólskiego. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju poprzez wsparcie utalentowanych, niezamożnych uczniów, pochodzących przede wszystkim z małych miejscowości. Fundacja „SFL” może nominować do stypendium maksymalnie 5 uczniów. Stypendium przyznawane jest w okresie od września do czerwca w wysokości do 300 zł miesięcznie. Zgłoszenia o nominację można zgłaszać do Fundacji „SFL” osobiście (osoby niepełnoletnie powinny się zgłosić z opiekunami) w terminie do 5 lipca 2020 r.

Do wniosku, który będzie składać nominator to jest Fundacja „SFL”- potrzebne będą oryginały niżej wymienionych dokumentów:
1. Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego lub kopia fragmentu aktualnego, rocznego zeznania podatkowego (rodziców/opiekunów), informująca o wysokości osiągniętych dochodów.
2. Skany/ zdjęcia 5 najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium AGRAFKI.
3. Opinia wychowawcy.
4. Pomysł na rozwój osobisty.
5. Świadectwo ukończenia klasy.

O przyznaniu nominacji do stypendium „Agrafka”, w przypadku zgłoszenia więcej osób niż 5, decydować będą najwyższe osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych i humanistycznych, najniższy dochód na osobę oraz najciekawszy pomysł na własny rozwój.

Kontakt: fundacjasfl@gmail.com lub telefonicznie 85-711-57-00 w godzinach 9:00 -14:00.

Zgłoszenia do 5 lipca 2020 r. Ostateczny termin zgłoszenia nominacji przez Fundację „SFL” do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce upływa 15 lipca 2020 r.

Regulamin programu stypendialnego, realizowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce jest dostępny na stronie: www.fundacjasfl.pl

Maria Talarczyk, SFL

Skip to content