Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Sokółce

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 2 zwołuje Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 (ulice: Dolna, Zygmunta Starego, Królowej Bony, Skłodowskiej, Roski Małe, Nowa (część), Górna (część), Zabrodzie) na dzień 18 lipca 2019 r. (czwartek), na godz. 17.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce (ul. Szkolna 2).

Porządek obrad:

  1. Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaakceptowanie porządku obrad przez Zarząd Osiedla.
  3. Przedstawienie kluczowych potrzeb Osiedla Nr 2.
  4. Uzupełnienie lub zmodyfikowanie potrzeb przez zebranych mieszkańców. Ustalenie priorytetów.
  5. Dyskusja, zapytania, sformułowanie wniosków.
  6. Zapisanie do realizacji wniosków, które zostaną przekazane Burmistrzowi Sokółki oraz Radnej mieszkającej na Osiedlu.
  7. Zakończenie Zebrania Mieszkańców.

Serdecznie zapraszam.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 2
Elżbieta Borowska

Dodatkowy nabór do szkoły muzycznej

Dyrektor SSM I st. w Sokółce ogłasza dodatkowy nabór uczniów do szkoły muzycznej na rok szkolny 2019/2020 na wybrane instrumenty.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż są jeszcze wolne miejsca na instrumentach głównych, takich jak: waltornia, trąbka, akordeon, klarnet i flet.

Wnioski o przyjęcie do szkoły, należy składać do 14 sierpnia 2019 r. w sekretariacie Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a, pok. 17, tel. (85) 7112817.

Przesłuchania ogólnomuzyczne i fizyczno-manualne kandydatów na wyżej wymienione instrumenty, odbędą się 26 sierpnia 2019 r. Serdecznie zapraszamy.

DO POBRANIA: Wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2019/2020

Justyna Kozłowska

Zaproszenie na koncert

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert pt. „Moniuszko. Wielki Polak dla Polaków” promujący twórczość Stanisława Moniuszki. Odbędzie się on, w ramach obchodów Roku Stanisława Moniuszki, 13 lipca 2019 roku o godzinie 19:00 na Placu przed Kinem „Sokół”.

Plakat

Celem tego przedsięwzięcia jest zapoznanie odbiorców z twórczością kompozytora, uświadomienie jej narodowej wartości oraz obecności w kulturze kompozytora Polaka- Stanisława Moniuszki.
W programie koncertu:
1) wybór pieśni ze „Śpiewnika Domowego”
2) kantata „Milda” – z tekstem Józefa Ignacego Kraszewskiego
Wstęp na wydarzenie – bezpłatny. Zapraszamy!

W koncercie wystąpią:
Ewa Mikulska – mezzosopran
Ewa Dębko – sopran
Piotr Nowacki- bas
Dariusz Górski – bas
Krzysztof Matuszczak – baryton
Joanna Laszczkowska – fortepian
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
Krzysztof Kozakiewicz- dyrygent

Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca”. Organizatorem wydarzenia jest Sokólski Ośrodek Kultury. Współorganizator – Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 jt. z późn. zm.) i §15 pkt. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz. 538; z 2004 r. Nr 14, poz. 292, Nr 188, poz. 2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161; z 2015 r. poz. 370; z 2016 r. poz. 2246; z 2018 r. poz. 4653). Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje X Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (sala Lira).

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

ttp://api.esesja.pl/posiedzenie8/53827

Informacja Burmistrza Sokółki

Informuję, iż na wniosek Burmistrza Sokółki Wojewoda Podlaski powołał dnia 5 lipca 2019 r. komisję ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą, która miała miejsce w okresie od 01.05.2019 r. do 30.06.2019 r. na terenie Gminy Sokółka.

Na podstawie raportu IUNG w Puławach dot. 5 okresu raportowania zostało potwierdzone wystąpienie suszy rolniczej w Gminie Sokółka. Warunkiem oszacowania przez Komisję szkód spowodowanych suszą jest złożenie przez rolnika wniosku o oszacowanie szkód wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór wniosku jest dostępny do pobrania poniżej, na stronie głównej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego BIP „Klęski w rolnictwie”, jak również bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sokółce. Dane we wniosku należy wypełnić na podstawie ostatecznego wniosku o płatności obszarowe składanego do ARiMR, którego kopię należy dołączyć do wniosku o oszacowanie strat.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce (pok. Nr 207) w dniach 05.07.2019 – 15.07.2019r. w godz. 7.30 – 15.30.
Kontakt z pracownikami urzędu pod numerami telefonów:
Pan Krzysztof Sańko – 85 711 09 16
Pani Joanna Sawoń – 85 711 09 03
Pan Andrzej Garbuz – 85 711 09 46

DO POBRANIA: Wniosek

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych

Burmistrz Sokółki informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 lipca 2019 r., właściwe do udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gminy. Proces wnioskowania o dane z rejestru PESEL uległ decentralizacji.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności – „Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3”).

Wzór wniosku o udostępnienie danych, zgodny z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1212), do pobrania poniżej:.

Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych

(EM)

Utrudnienia w ruchu drogowym

Prace budowlane

Firma STRABAG Sp. z o.o.  jako Generalny Wykonawca inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka” informuje, że od 1 lipca 2019 r. wystąpią utrudnienia w ruchu przy miejscowości Racewo – na odcinku DW 673 km projektowy 31+970 – 32+580; 610 mb.

Z uwagi na fakt, że technologia robót wymaga wyłączenia z ruchu odcinka drogi istniejącej DW 673, ruch zostanie poprowadzony istniejącą drogą serwisową wzdłuż DW 673.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rusza projekt wsparcia opieki nad osobami niesamodzielnymi

Baner z logówkami EFS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce od 1 lipca 2019 roku rozpoczyna realizację projektu: „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.

Celem głównym projektu jest zagwarantowanie kompleksowej usługi opiekuńczej poprzez świadczenie usług opiekuńczych oraz nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w postaci systemu teleopieki tzw. „przycisku życia”.

Projekt adresowany jest do:
1. osób zamieszkałych teren Gminy Sokółka w wieku 60+ kobiety, 65+ mężczyźni
2. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
3. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
4. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
5. osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe.

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną udziałem w projekcie zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7 w Sokółce w celu złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Podczas rekrutacji kandydatom/ kandydatkom gwarantujemy dostępność spotkań rekrutacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA JEST W OKRESIE 1-31 lipca 2019 r.

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne dla Uczestników.

OPS

Skip to content