Rusza projekt wsparcia opieki nad osobami niesamodzielnymi

Baner z logówkami EFS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce od 1 lipca 2019 roku rozpoczyna realizację projektu: „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.

Celem głównym projektu jest zagwarantowanie kompleksowej usługi opiekuńczej poprzez świadczenie usług opiekuńczych oraz nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w postaci systemu teleopieki tzw. „przycisku życia”.

Projekt adresowany jest do:
1. osób zamieszkałych teren Gminy Sokółka w wieku 60+ kobiety, 65+ mężczyźni
2. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
3. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
4. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
5. osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe.

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną udziałem w projekcie zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7 w Sokółce w celu złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Podczas rekrutacji kandydatom/ kandydatkom gwarantujemy dostępność spotkań rekrutacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA JEST W OKRESIE 1-31 lipca 2019 r.

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne dla Uczestników.

OPS

Skip to content