Rekrutacja dzieci do przedszkoli [WZORY WNIOSKÓW]

Przedszkolaki

Od 20 marca do 24 marca 2017 roku trwa rekrutacja dzieci do pięciu sokólskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę następujące kryteria dodatkowe:

 • dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym – 8 pkt;
 • dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny – 15 pkt;
 • dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców – 9 pkt;
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą sądową lub opieką asystenta rodziny – 12 pkt;

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 oraz postępowania uzupełniającego:

Lp. Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20.03-24.03.2017 r.

3.04-05.05.2017 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

 27.03-28.03.2017 r.

8.05-09.05.2017 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.03.2017 r.

10.05.2017 r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

30.03-31.03.2017 r.

 

11.05-12.05.2017 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

03.04.2017 r.

 

15.05.2017 r.

 

DO POBRANIA:

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola (edytowalny)

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

Wzór wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (edytowalny)

Wzór wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Zarządzenie nr 324/2017 Burmistrza Sokółki z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Sokółka jest organem prowadzącym.

Wzory wniosków dostępne są również w każdym przedszkolu i szkole podstawowej.

Anna Żemajduk, Wydział Oświaty


Zobacz również

Skip to content