Plany budowy ul. Nowej i Kolejowej

13 lutego 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się spotkanie konsultacyjne Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej z mieszkańcami. Spotkanie dotyczyło zaprezentowania i omówienia dokumentacji technicznej na budowę przedłużenia ul. Nowej i ul. Kolejowej.

Konsultacje

Opracowanie zakłada budowę jezdni ul. Kolejowej i ul. Nowej o szerokości 7 m. Na obu ulicach ma powstać po jednej stronie ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m, po drugiej stronie chodnik o szerokości 2 m. Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przewidziano budowę kładki pieszo – rowerowej na torami kolejowymi na wysokości ul. Warszawskiej i ul. M. C. Skłodowskiej. W ramach tej inwestycji przewidziano również przebudowę skrzyżowań ul. Białostockiej z przedłużeniem ul. Kolejowej, jak również przedłużenia ul. Nowej do nowego przebiegu ul. Zabrodzie.

Na chwilę obecną nie jest jeszcze znana wartość kosztorysowa całego przedsięwzięcia, niemniej jednak Gmina Sokółka zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinasowanie zadania z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Gmina Sokółka wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego z pytaniem o koszty kwalifikowalne w ramach dofinasowania zadania z w/w Programu. Wiadomo, że kładka pieszo – rowerowa może stanowić koszty kwalifikowalne w ramach dofinansowania zadania z PRGiPID na lata 2016 – 2019, natomiast przebudowa skrzyżowania (z drogami krajowymi i wojewódzkimi) nie będzie stanowiła kosztu kwalifikowanego, co oznacza że przebudowę skrzyżowania z ul. Białostocką, Gmina będzie musiała wykonać z własnych środków.

EZ


Zobacz również

Skip to content