Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Sokółka

Burmistrz Sokółki informuje, że w związku z otrzymaniem dofinansowania w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki pn. „Konkurs – Azbest 2016”, na realizację zadania pt. „Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sokółka” w dniu 9 czerwca 2016 roku Burmistrz Sokółki podpisał porozumienie z Ministerstwem Gospodarki, dotyczące realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Ogłoszenie

Na podstawie porozumienia Gmina Sokółka otrzymało dotację w wysokości 15 300 zł (78,7% kosztów zadania) na realizację zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokółka”. Wkład własny gminy wynosi 4 134 zł (21,3% kosztów zadania). Na realizację aktualizacji inwentaryzacji zawarto umowę z firmą ECO-ART. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym informujemy, iż w lipcu 2016 roku na terenie gminy Sokółka zostanie przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Firma ECO-ART Sp. z o.o. wykona aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, stanowiących pokrycia dachowe, elewacje obiektów budowlanych oraz miejsca składowania wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie gminy.

Mieszkańcy Gminy Sokółka oraz użytkownicy wyrobów zawierających azbest proszeni są o udostępnienie terenu nieruchomości do wykonania zleconych prac oraz udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom inwentaryzacji.

Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia wraz z numerem dowodu osobistego podpisane przez Burmistrza Sokółki.

Opracowanie Programu jest niezbędne do pozyskania w przyszłości przez Gminę Sokółka dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 608 255 493, 608 255 494.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content