Konsultacje w sprawie dróg

We wtorek 16 lutego w sokólskim Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie w sprawie realizacji inwestycji drogowych na 2016 i propozycji na 2017 rok. Uczestniczyli w nim Starosta Sokólski Piotr Rećko, Z-ca Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Pul, Radni Rady Miejskiej w Sokółce – Helena Czaplejewicz, Andrzej Kirpsza, oraz Sołtysi wsi Zawistowszczyzna i Igryły, a także przedstawiciele mieszkańców.

W czasie spotkania

Na wstępie Starosta Sokólski przywitał zgromadzonych oraz poinformował o przedmiocie spotkania. Następnie Z-ca Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz zaproponował przyjęcie zasady, że w pierwszej kolejności do realizacji – w ramach współfinansowania przez Gminę Sokółka i Powiat Sokólski – przyjmujemy drogi o nawierzchni żwirowej, tak aby rezultat modernizacji był jak najbardziej odczuwalny i zaspokający potrzebę dojazdu do miasta Sokółka.

Mając na uwadze powyższe, przedstawiciele Gminy Sokółka zaproponowali realizację w roku 2017 (w roku 2016 wykonanie dokumentacji) następujących ciągów drogowych wspólnie z Powiatem Sokólskim:

Zadanie I – Przebudowa dróg powiatowych: Sokółka ul. M. Konopnickiej – Słojniki – Planteczka – Wysokie Laski – Jelenia Góra – droga krajowa nr 19 – Zawistowszczyzna – Igryły – oraz przejęcie drogi gminnej nr 103718B stanowiącej połączenie wyżej wymienionych dróg powiatowych. Zadanie to proponujemy ująć do finansowania   z dotacji z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020;

Zadanie II – Przebudowa dróg: droga wojewódzka nr 672 (Sokolany) – Żuki – Sierbowce– Bogusze – Żuki – Plebanowce, w tym przejęcie dróg gminnych przez Powiat w relacji Żuki – Sierbowce oraz Sierbowce –Bogusze, finansowanych z dotacji z budżetu Państwa (rezerwa celowa); oraz odłożenie w czasie realizacji zadania: – Przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Trzcianka- Bogusze – Sokółka do drogi krajowej nr 19 posiadającej w swoim przebiegu na terenie Gminy Sokółka nawierzchnię asfaltową. Ponadto Burmistrz Stefanowicz zauważył, że w założeniach pozycja – Przebudowa dróg powiatowych o nr 1267B, 1359B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka jest nierealne założenie wykonania 15 km dróg obecnie o nawierzchni żwirowej (brak chodników we wsiach) w cenie ok 400tyś za 1km. Poniżej przedstawiamy zestawienie dróg objętych tą nierealną symulacją (łącznie ok. 15 km):

  • 1304B od drogi nr 19 – Kol. Tartak- do drogi 1298B (1,6km) ;
  • 1298B od drogi nr 19 – Sokółka-Kol. Kuryły (0,85km);
  • 1295B od drogi nr 19 – Sokółka(ul. Konopnicka)- Słojniki(5km);
  • 1267B Kol. Poniatowicze – Poniatowicze-do drogi 1265B(4km);
  • 1359B od drogi nr 1268B – Puciłki-Poniatowicze- do drogi 1267B(2,8km).

Zdaniem Burmistrza, zasadnym jest odłączenie z powyższego zakresu odcinka drogi powiatowej- 1295B od drogi nr 19- Sokółka (ul. Konopnicka) – Słojniki (5km) wtedy zadanie stanie się realne do wykonania za kwotę około 600 tys. za 1km asfaltowania drogi żwirowej – w tym chodniki po jednej stronie we wsiach Puciłki, Poniatowicze.

Mapa dróg w gminie Sokółka

Ponownie zabrał głos Starosta Piotr Rećko i przedstawił zamierzenia oraz zadania Powiatu Sokólskiego, które są zaplanowane na terenie Gminy Sokółka, w tym zaproponował złożenie przez gminę Sokółka wniosku do PROW na drogę powiatową – Zawistowszczyzna – Igryły -droga krajowa nr 19. Na tą propozycję odpowiedział Burmistrz, że gmina Sokółka w budżecie ma ujęte zadanie –Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka oraz budowa drogi gminnej nr 103721B na odcinku od Nowej Kamionki do drogi wojewódzkiej nr 674 do złożenia w ramach PROW. Zadanie to o wartości kosztorysowej 2 789 927 zł przy planowanej dotacji 63,63 proc. absorbuje 1 775 230 zł z puli 3 mln środków dotacyjnych możliwej do uzyskania dla gminy w latach 2014-2020. Następnie Starosta Piotr Rećko zauważył, że wnioski gminy Sokółka mają znikomą szansę na dofinansowanie z racji wysokiego wskaźnika podatkowego dochodu na mieszkańca (około 84 proc.) uzyskają tylko 1 pkt, a gminy w liczbie 22 będą miały w tym kryterium 5 pkt. Biorąc ten fakt pod uwagę oraz kolejną dużą grupę gmin z punktacją 3 pkt., jest małe prawdopodobieństwo nadrobienia tych strat punktowych w innych kryteriach. Wielkość alokacji środków 100 mln daje gwarancję 3 mln dotacji dla 33 gmin, to możliwość uzyskania dodatkowego punktu za ujęcie drogi powiatowej może mieć duże znaczenie. Starosta Piotr Rećko powtórzył, że wnioski zgłaszane do Rezerwy Celowej i do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” mają prawdopodobieństwo uzyskania dotacji graniczące z pewnością.

Burmistrz Stefanowicz zauważył, że w przypadku składania wniosku przez gminę na drogę powiatową i gminną każdy odcinek drogi jest odrębnie oceniany, a wynik jest średnią arytmetyczną, co oznacza niemożliwość osiągnięcia maksymalnej oceny. Ponadto Burmistrz Stefanowicz uznał za zasadne z racji pełnienia funkcji łączników miedzy ciągami dróg powiatowych realizację dróg gminnych, nr 103713B Nowa Rozedranka –Smolanka nr 103723B Bogusze – Kundzicze w ramach środków pochodzących z PROW.

Z-ca Burmistrza Sokółki przypomniał o podpisanych porozumieniach wspólnej realizacji inwestycji drogowych na 2016 r.

  • Przebudowa mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami –Dotacja z budżetu Państwa w ramach rezerwy ogólnej budżetu planowana dotacja z budżetu gminy Sokółka 1 050 000 zł;
  • Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 129B Kamionka St. – Wierzchlesie – Łaźnisko- Woronicze – Podsokołda poprzez jej przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 674 i 676,(odcinek w granicach administracyjnych Powiatu Sokólskiego) planowana dotacja z budżetu gminy Sokółka 700 000 zł;
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1309B Białousy – Podłubianka- Rozedranka St. planowana dotacja z budżetu gminy Sokółka 300 000 zł;

Łącznie planowane w 2016 roku dofinansowanie do dróg powiatowych w budżecie Gminy Sokółka wynosi 2 050 000 zł.

Pan dyrektor Grzegorz Pul stwierdził, że zabraknie czasu na przejecie drogi gminnej Wysokie Laski –Igryły i może to być więcej niż 10 proc. przebiegu ciągu drogowego, o którym na wstępie wspomniał Burmistrz, stąd też niemożliwym będzie złożenie wniosku we wrześniu 2016 roku. Burmistrz Stefanowicz zaproponował rozważenie możliwości złożenia planowanego zadania przez Powiat na 2018 rok, tj. – Przebudowa dróg powiatowych o nr 1267B, 1359B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka do realizacji na rok 2017, a na rok 2018 do realizacji.

Uczestniczący w spotkaniu Sołtysi i mieszkańcy gminy ponownie podkreślili, że od wielu lat czekają na realizację asfaltowania dróg w szczególności przebiegu droga krajowa nr 19 – Zawistowszczyzna- Igryły- droga krajowa nr 19.

Strony uczestniczące w spotkaniu nie osiągnęły porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na lata 2017-2018 i pozostały przy swoich stanowiskach.

Kończąc spotkanie, Starosta Piotr Rećko serdecznie podziękował za uczestnictwo.

UMS

Skip to content