Bez zmian w Przyrzeczeniu Harcerskim

Instruktorzy Hufca ZHP Sokółka jednogłośnie opowiedzieli się za pozostawieniem jednej wersji Przyrzeczenia Harcerskiego – tej, która obowiązuje aktualnie – z odwołaniem do Boga: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

Jest to jedna z kluczowych decyzji jaką podjęli instruktorzy 18 kwietnia 2015 r. na konferencji „Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie – dyskusja instruktorska – co z tym Bogiem?” w ramach ogólnopolskiej dyskusji harcerskiej nad zmianami jakie zostały zaproponowane przez Zespół ds. redakcji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Konferencja odbyła się w harcówce 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej Złote Lwy w Gimnazjum w Nowym Dworze.

Naczelnik ZHP zobowiązała harcerzy do przeprowadzenia konsultacji w swoich środowiskach mającej na celu wypracowanie jednolitego stanowiska w sprawie zmian. Zaproponowane przez Zespół zmiany dotyczą zamieszczenia w Prawie Harcerskim wartości takich jak samokształcenie, gospodarność, sprawność fizyczna, zapisu obejmującego całościowo walkę z nałogami, rewizji kolejności poszczególnych punktów, a także możliwości utworzenia alternatywnej wersji Przyrzeczenia Harcerskiego dla osób niewierzących, bez odwoływania się do Boga.

W pierwszej części konferencji instruktorzy wysłuchali prelekcji hm. Bogumiła Dziedziul, Z-cy Komendanta Chorągwi Białostockiej ds. programu i pracy z kadrą, Z-cy Komendanta Hufca ZHP Sokółka nt. „Przyrzeczenie, Przysięga, Ślubowanie to nie synonimy”. Następnie pwd. Łukasz Kojta, instruktor Hufca ZHP Sokółka przedstawił zebranym relację z prac Zespołu ds. redakcji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego przy Głównej Kwaterze ZHP. Ostatnim punktem pierwszej części konferencji był wykład „Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie w historii ZHP” autorstwa hm. Aleksandra Dobrońskiego, doktora nauk humanistycznych, specjalizacja historyczna, Duszpasterza Harcerek i Harcerzy Archidiecezji Białostockiej, proboszcza parafii pw. Św. S. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku zaprezentowany przez ks. Mirosława Matysa.

W przerwie instruktorzy zwiedzili Szkolną Izbę Regionalną, działającą od 2013 roku. Obecnie można w niej podziwiać, poza obrazami i rękodziełem artystycznym, także przedmioty codziennego użytku oraz elementy wyposażenia gospodarstwa, takie jak: żarna, krosna, przedmioty z wiejskiej kuchni, stroje ludowe, stoły i łóżka ręcznie wykonane, a także naczynia i lampy. Można również obejrzeć wystawę fotograficzną „Mieszkańcy gminy Nowy Dwór na starych fotografiach”.

Druga część konferencji oparta była na dyskusji, każdy z zebranych zabrał głos i wyraził swoją opinię na temat zaproponowanych zmian w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Uczestnicy konferencji w swych wypowiedziach podkreślali znaczenie historii, tradycji i wierności najwyższym wartościom. Podkreślali także znaczenie harcerstwa w wychowywaniu młodego pokolenia.

Zebrany materiał z konferencji i stanowisko instruktorów Hufca ZHP Sokółka w sprawie zaproponowanych zmian zostanie przekazany do Kwatery Głównej ZHP.

Sporz. phm. Wojciech Dzienisowicz – Szef Zespołu ds. Promocji i Informacji Hufca ZHP Sokółka
phm. Edyta Wilkiel – członek Komendy Hufca ZHP Sokółka

Skip to content