Konsultacje Programu FIO na lata 2014-2020

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać do dnia 28 lutego 2013 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest ściśle skorelowany ze Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 oraz dokumentami projektowanymi: strategią długookresową, średniookresową oraz strategiami zintegrowanymi, w szczególności ze Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego. Ten jego horyzontalny wymiar pozwala na odgrywanie roli ważnego narzędzia realizacji polityki rozwoju w obszarach zwiększania znaczenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia partnerstwa publiczno-społecznego oraz dalszego rozwoju struktur społeczeństwa obywatelskiego.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich stanowi propozycję kontynuacji programowego i finansowego wsparcia kierowanego do sektora organizacji pozarządowych. Jest następstwem pozytywnych doświadczeń wynikających z realizacji Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2007, rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2008 pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii na jego temat, z wykorzystaniem:

1. Strony internetowej – specjalny formularz w witrynie www.pozytek.gov.pl;
2. Regionalnych spotkań informacyjnych na temat Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
3. Przekazania uwag w formie tradycyjnej (przesłane za pośrednictwem poczty).

DO POBRANIA: Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 [.pdf]


Zobacz również

Skip to content