Dodatek na opał dla „podmiotów wrażliwych”

Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Chodzi o takie podmioty, jak podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie albo ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, kościół lub inny związek wyznaniowy, podmiot prowadzący działalność kulturalną, podmiot prowadzący działalność archiwalną, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centrum integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne. Tzw. dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Główne źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB. Wysokość dodatku obliczana jest zgodnie ze wzorem podanym w art. 26 ust. 5 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z przepisami ustawy, wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. we właściwej miejscowo gminie. Uwaga, nie wolno się spóźnić – zgodnie z przepisami, wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłacany jest w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. Za informacje podane we wniosku odpowiada wnioskodawca pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć: za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP; wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osobiście w Urzędzie Miejskim w Sokółce.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych dostępny jest pod poniższym odnośnikiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001976/O/D20221976.pdf

Wersja papierowa wniosku jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Sprawę prowadzi Justyna Fiłownowicz, pokój 309, tel. 7110917, e-mail: filonowicz@sokolka.pl


Zobacz również