Konkurs ofert

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr XLIII/281/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 października 2021 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 4165), ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 619/2022 Burmistrza Sokółki z dnia 12 lipca 2022 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 10 000 zł.

Zadanie: Program stypendialny

Sposób działania: Pomoc w dostępie do kształcenia zdolnym uczniom szkół podstawowych (z klasy VII i VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałych na terenie gminy Sokółka

Oferty należy składać w terminie do 2 sierpnia 2022 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania w 2022 roku”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

Zarządzenie Nr 619 z 2022 roku

Wzór oferty realizacji zadania

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Referat Oświaty


Zobacz również

Skip to content