Gminy Sokółka otrzymała pieniądze na dodatkowe zajęcia specjalistyczne

25 lutego 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Gminie Sokółka ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 70 320 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i okresem nauczania zdalnego kondycja psychofizyczna uczniów pogorszyła się, a okres stanu epidemii i związany z nim reżim sanitarny (zwłaszcza aspekt izolacji społecznej) doprowadził do znaczącego osłabienia kondycji psychicznej uczniów. Szczególnie dotyczy to uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a ich potrzeby w zakresie dodatkowego wsparcia zostały rozpoznane np. na poziomie szkoły przez nauczycieli.

Z tego względu dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi zostaną objęci uczniowie szkół podstawowych z gminy Sokółka, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, którzy w roku szkolnym 2021/2022 już uczęszczają do szkoły, jak i tych, którzy w roku szkolnym 2022/2023 dopiero rozpoczną kształcenie w szkole (klasy I). W szkołach gminnych zostanie zrealizowanych 786 godzin zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i nieodpłatne.

Referat Oświaty

Skip to content