Rekrutacja do projektu „Świetlice marzeń”

Baner EFS

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza rekrutację do projektu „Świetlice marzeń 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnej opieki i możliwości rozwoju dla 32 dzieci ze świetlic środowiskowych Stokrotka i Koniczynka w Sokółce, poprzez wydłużenie czasu pracy oraz rozszerzenie usług świadczonej pomocy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej oraz poprawie doposażenia i warunków funkcjonowania świetlic.

Podopiecznym świetlicy (uczestnikiem projektu) może zostać dziecko w wieku 6 – 16 lat, zamieszkałe na terenie gminy Sokółka, z rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikującej się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającej co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dodatkowe punkty w rekrutacji otrzymają:

  • dzieci osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (zostaną przyjęte w pierwszej kolejności),
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • aktualni uczestnicy zajęć świetlicowych, zapisani nieprzerwanie co najmniej od roku, spełniający warunki uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe formy wsparcia oferowane w świetlicach w ramach projektu to m.in. bezpłatne:

  • zajęcia z języka angielskiego, matematyki i zajęcia przyrodnicze, prowadzone przez aktywnych zawodowo lub emerytowanych nauczycieli,
  • atrakcyjne wyjazdy m.in. do Wioski Garncarskiej, Epi Centrum w Białymstoku, Kina Helios w Białymstoku, Teatru Lalek w Białymstoku,
  • zajęcia z rękodzieła,
  • wsparcie psychologa – indywidualne lub grupowe,
  • wydłużony czas pracy świetlic oraz dodatkowi wychowawcy w świetlicach.

REKRUTACJA TRWA DO 1.03.2022 r.

Liczba miejsc w projekcie 32. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans, w tym równości płci.

Wnioski o przyjęcie do projektu dostępne są na stronie internetowej www.fundacjasfl.pl i w biurze projektu w godz. 10.00- 16.00.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w biurze projektu:

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”
Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka
Tel. 857115700

SFL


Zobacz również