Nabór do pracy w Żłobku Miejskim w Sokółce

Baner EFS

Gmina Sokółka ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Żłobku Miejskim w Sokółce, ul. ks. P. Ściegiennego 36, 16-100 Sokółka– opiekun/ka dziecięcy/a – liczba etatów: 1.

Nabór prowadzony jest w ramach projektu pn. „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” RPPD.02.02.00-20-0173/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na stanowisko – opiekun/ka dziecięcy/a, w ramach projektu Gmina Sokółka przyjazna rodzicom, z podanym adresem zwrotnym, w terminie 31.01.2022 r. – 3.02.2022r., w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sokółce, na adres: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce. Oferty niekompletne lub które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Ewa Puszko – dyrektor Żłobka Miejskiego w Sokółce, pod numerem tel. 85- 555-81-17, w godzinach pracy placówki.

Szczegóły na temat naboru na poszczególne stanowiska są zawarte w zamieszczonych poniżej załącznikach:

Ogłoszenie o naborze

Klauzula RODO

Harmonogram rekrutacji


Zobacz również