Warsztaty rękodzielnicze w kamienicy Tyzenhauza

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Warsztaty rękodzielnicze w kamienicy Tyzenhauza dla mieszkańców Sokólszczyzny w ramach projektu „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”. Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Cel Tematyczny (CT) – Dziedzictwo, nr projektu PBU/0368/16.

Plakat foto

W miesiącach wrzesień – listopad 2021 roku w utworzonych i wyposażonych w ramach projektu pracowniach rękodzielniczych odbyły się warsztaty rękodzielnicze (ceramiczne, graficzne i rzeźbiarskie – po 30 godzin zegarowych każde) dla mieszkańców Sokólszczyzny.

Uczestnicy warsztatów graficznych zapoznali się z tradycyjnymi technikami druku wklęsłego, wypukłego i płaskiego, w tym z techniką graficzną jaką jest linoryt. Za pomocą specjalnych rylców linorytniczych żłobili w linoleum zaplanowane wcześniej projekty grafik. Na wykonaną matrycę uczestnicy projektu nanosili farbę  graficzną w celu wykonania odbitek na zakupionej w ramach projektu ręcznej prasie graficznej. Do wykonania druku wykorzystany został papier graficzny. Nad poprawnym procesem tworzenia grafik czuwał Pan Adam Smólski.

Uczestnicy warsztatów ceramicznych zapoznali się z rodzajami materiałów oraz wyrobów ceramicznych. Instruktor Pan Wojciech Krupa pokazał różne sposoby obróbki gliny oraz specjalistyczne narzędzia i urządzenia do pracy z gliną. Uczestniczki rozpoczęły pracę w pracowni od wykonywania  przedmiotów z gliny poprzez wyklejanie w formach gipsowych za pomocą kulek i wałków. Po opanowaniu podstawowych metod obróbki gliny uczestniczki wykorzystywały wiedzę do tworzenia form przestrzennych. Kolejnym krokiem była nauka tworzenia faktury na przedmiotach z gliny. Uczestniczki tworzyły kafle ozdabiane płaskorzeźbą. Uczestniczki zapoznały się też ze sposobem obróbki gliny na kole garncarskim wykonując dzbanki. Po wstępnym wypaleniu na biskwit przedmioty zostały ozdobione kolorowymi szkliwami oraz farbami naszkliwnymi.

Uczestnikami warsztatów rzeźbiarskich byli domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce wraz z opiekunami. Instruktor rzeźbiarstwa Pan Marek Szyszko zapoznał uczestników z zasadami bezpiecznej pracy z wykorzystaniem narzędzi rzeźbiarskich ręcznych i elektrycznych. Przedstawił proces powstawania rzeźby. Omówił gatunki drzew wykorzystywanych do rzeźbienia oraz narzędzia rzeźbiarskie. Zapoznał uczestników z różnymi technikami rzeźby w drewnie, sposobem przenoszenia rysunku na drewno, sztuką pokrywania prac bejcami, lakierobejcami i woskami. Uczestnicy wykonali płaskorzeźby z motywami zwierzęcymi roślinnymi, łyżki i łopatki do korzystania podczas prac kuchennych.

Uczestnicy warsztatów i instruktorzy warsztatów podczas pracy w pracowniach rękodzielniczych korzystali z narzędzi (m.in. dłut, skrobaków, cyklin, oczek, pobijaków), materiałów (m.in. glina, gips) i urządzeń (m.in. koła garncarskie, walcarka do gliny, piec do wypału ceramiki) zakupionych w ramach projektu. Każdy uczestnik/uczestniczka i instruktor podczas uroczystego zakończenia warsztatów otrzymali certyfikat udziału w warsztatach oraz symboliczny upominek.

(KKK)


Zobacz również

Skip to content