Informacja na temat zmian w projekcie „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Program Regionalny EFRR

Gmina Sokółka informuje, że uległy zmianie zapisy w załączniku nr 2 do Regulaminu tj. Minimalne parametry techniczne.

W punkcie A. Instalacje fotowoltaiczne (PV panele fotowoltaiczne) o mocy do 5 kWp:
– dodano zapis Dopuszcza się przekroczenie mocy paneli o maksymalnie 5%
W punkcie B. Instalacje solarne (kolektory słoneczne):
– został wykreślony pkt. 7 konstrukcja rur absorbera: serpentyna z rur miedzianych
– w pkt. 19 Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:
a) kolektory solarne- minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego oraz gwarantowana żywotność nie krótsza jak 25 lat,
b) podgrzewacz wody – 5 lat.
W pozostałe przypadkach zapisy pozostają bez zmian.

Doręczenia:
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 661
§ 1. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
§ 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:
1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
5) językach, w których umowa może być zawarta;
6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli przedsiębiorca zaprasza drugą stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób.
§ 4. Przepisy § 1–3 nie mają zastosowania do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Nie stosuje się ich także w stosunkach między przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły.
I z art.

ZAŁĄCZNIK: 2 Minimalne parametry instalacji

(JF)


Zobacz również

Skip to content