Nabór do projektu dot. zakupu i montażu instalacji OZE

Baner z logówkami

Gmina Sokółka informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn.: „Gmina Sokółka przyjazna środowisku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe, z dniem 26 kwietnia 2021r. ogłasza nabór na zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w postaci:

  1. instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej,
  2. instalacji solarnej (kolektory słoneczne) przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Panele solarne

Zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi w regulaminie należy złożyć w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Nabór do projektu pn. Gmina Sokółka przyjazna środowisku” w terminie od dnia 26.04.2021r. do dnia 26.05.2021r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, we wtorki od 8.00-16.00 w pozostałe dni od 7.30-15.30.

Dane kontaktowe w sprawie projektu: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, tel. (85) 711 09 17.

Grand przekazywany jest Grantobiorcy wyłącznie w formie refundacji, po poniesieniu przez Grantobiorcę całości kosztów.

Grantobiorcą może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy, w której realizowany jest projekt. Energia cieplna i elektryczna musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, w tym agroturystycznej oraz działalności gospodarczej.

Poziom dofinansowania wynosi 65% natomiast 35% jest to wkład własny mieszkańca.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które złożyły ankietę w ramach badania zapotrzebowania na montaż instalacji OZE, następnie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów określonych w regulaminie naboru.

DO POBRANIA:

Regulamin

Minimalne parametry instalacji

Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami

Umowa o powierzenie grantu

Wniosek o grant

Wniosek o płatność

(JF)


Zobacz również

Skip to content