Rekrutacja do Samorządowej Szkoły Muzycznej

Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce, uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej, o możliwości składania wniosków do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Plakat

W obecnej sytuacji, wnioski należy składać drogą elektroniczną w pliku PDF lub JPG.

Szkoła muzyczna w Sokółce oferuje możliwość kształcenia w I stopniu dzieci i młodzieży, na jednym z dziesięciu instrumentów, tj.: akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia.

W szkole realizowane są indywidualne zajęcia nauki gry na instrumencie, zbiorowe lekcje z rytmiki, audycji muzycznych, chóru, kształcenia słuchu oraz zespołów muzycznych objętych ramowym planem nauczania.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się dzieci od 7 do 16 roku życia. Jeżeli w danym roku kalendarzowym dziecko kończy 6 lat, może wziąć udział w rekrutacji jedynie w przypadku, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres email: rekrutacja@ssmsokolka.pl lub listownie na adres szkoły: Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a,16-100 Sokółka. Termin składania wniosków mija 28 maja 2020 r.!

O datach badań przydatności kandydatów, które polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumentach, będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej www.ssmsokolka.pl oraz na profilu facebookowym szkoły #ssmsokolka.

UWAGA! Załączniki do wniosku/zaświadczenia, które należy złożyć (po ustaniu stanu pandemii) to:

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I st.
od lekarza podstawowej opieki;

2) kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego (nie dotyczy dzieci przedszkolnych);

3) w przypadku niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata
lub rodzeństwa kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 poz. 426);

4) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu; oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5) objęcia kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)

Złożenie oświadczenia, że kandydat jest członkiem rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci), jak również złożenie dokumentów wymienionych w załącznikach nr 3, 4, 5 jest dobrowolne, jednak w przypadku określonym w § 33 ust. 2 Statutu Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokółce, mogą być brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Prosimy o rzetelne uzupełnienie druku, który można pobrać poniżej. Oryginały wniosków oraz niezbędne zaświadczenia, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły muzycznej niezwłocznie po zakończeniu stanu pandemii w kraju.

DO POBRANIA: Wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2020/2021

Masz pytania? Zadzwoń pod numer (85) 711 28 17 (poczekaj więcej niż 8 sygnałów) lub napisz na adres: sekretariat@ssmsokolka.pl.

Sekretariat Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce
ul. Mickiewicza 2A
16-100 Sokółka
tel. (85) 711 28 17


Zobacz również

Skip to content