Gmina Sokółka z dofinansowaniem unijnym na żłobek

Wraz z początkiem września 2020 r. pięćdziesięcioro dzieci z gminy Sokółka zostanie objętych fachową opieką w żłobku miejskim przy ul. Grodzieńskiej 43 w Sokółce. W budynku trwa remont, który jest częściowo dofinansowany z programu „Maluch +” 2020. Kwota środków pozyskanych z tego programu to ponad 1 mln 320 tys. zł.

http://www.freepik.com Designed by Freepik

W ostatnich dniach Gmina Sokółka pozyskała kolejne dofinansowanie, w wysokości 1 160 386,40 zł, które przeznaczy na wyposażenie pomieszczeń na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 i bieżące funkcjonowanie żłobka. Dotacja pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020. Łącznie z obu programów dofinansowanie wyniesie 2 482 226,40 zł.

Projekt pn. „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” jest odpowiedzią na trudną sytuację rodziców, w szczególności matek, które w wyniku braku możliwości zabezpieczenia alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, nie są w stanie powrócić na rynek pracy. Do zadań żłobka będzie należało w szczególności zapewnienie dzieciom opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do ich wieku.

W wyniku projektu wzrośnie liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, z obecnego poziomu 32 miejsc do 82 miejsc.

Rekrutacja do nowej placówki przewidziana jest na lipiec 2020 r.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Zdjęcie: http://www.freepik.com Designed by Freepik

Skip to content