Podpisanie umowy na budowę i przebudowę ul. Dąbrowskiego

30 grudnia 2019 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. w Białymstoku na zamówienie obejmujące rozbudowę nawierzchni drogi gminnej nr 103721B oraz drogi wewnętrznej wraz z ciągiem pieszo – rowerowym, zjazdami, przepustami i rowami  przydrożnymi, przebudowę linii SN, budowę linii oświetleniowej,  sieci teletechnicznych. Długość drogi do przebudowy około 1303 m. Cena brutto: 3 256 517,67 zł.

Podpisanie umowy

Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbrowskiego Nawierzchnię jezdni  zaprojektowano z betonu asfaltowego o długości około 428 m i szerokości 6 m. Wzdłuż ulicy zaprojektowano rowy przydrożne trapezowe. Po stronie północno zachodniej zaprojektowano  pobocze żwirowe szerokości 1 m,  kanał technologiczny z dwóch rur RHDPE 110/6,3  ułożonych równolegle obok siebie na głębokości min.  0,7m  (dla  istniejącej sieci  teletechnicznej) oraz przełożenie istniejącego kabla elektroenergetycznego 3SN  wzdłuż granicy pasa drogowego. Ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano po stronie północno wschodniej szerokości  2,5 m i bezpośrednio przyległego do jezdni. W ciągu ulicy zostały zaprojektowane zjazdy w dostosowaniu wysokościowym do zagospodarowania działek przyległych. Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano o konstrukcji i nawierzchni jak na drodze tj. z betonu asfaltowego. W celu zapewnienia właściwego odwodnienia korony drogi należy pod zjazdami wykonać przepusty z rury PEHD średnicy 40 cm celem właściwego zapewnienia dopływu i odpływu wód opadowych zgodnie z załączonymi rysunkami w dalszej części opracowania. Wzdłuż krawędzi zjazdu zaprojektowano pobocza żwirowe szerokości 0,75m.

Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej 673  Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego o długości około 875 m i  szerokości 6 m. Zamówienie obejmuje swoim zakresem: budowę jezdni z poboczem, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę zjazdów, budowę rowów przydrożnych, budowę przepustów, budowę zatok postojowych, zakładanie zieleńców. Oprócz tego całość opracowania obejmuje również wykonanie: budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami, wykonanie obostrzeń w linii średniego i wysokiego napięcia. Założenia projektowe: klasa – D, prędkość projektowa – 30 km/h, kategoria ruchu – KR1, szerokość jezdni – 6 m, szerokość pobocza – 1,25 m, szerokość chodników – 1,5 – 2 m, szerokość ścieżki rowerowej – 2 m, szerokość zjazdów – 4 m – indywidualne; 5 m – publiczne, szerokość w liniach rozgraniczających projektowanych – 16,3 ÷ 22,1 m

Zadanie współfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

K. Sarosiek, fot. A. Sienkiewicz


Zobacz również

Skip to content