Rekrutacja do Samorządowej Szkoły Muzycznej

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokółce uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej, że można już składać wnioski do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do 20 maja 2019 r. do godz. 17:00. Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące załączniki:

Plakat

1/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I st. od lekarza podstawowej opieki; w przypadku, jeżeli dziecko kończy w danym roku kalendarzowym 5 lat, do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

2/ kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego (nie dotyczy dzieci przedszkolnych);

3/ w przypadku niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

4/ samotnego wychowywania kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5/ objęcia kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z póżn. zm.).

Szkoła organizuje dwa spotkania – konsultacje dla rodziców i kandydatów do szkoły przybliżające zasady i sposób prowadzenia badań predyspozycji do nauki w szkole muzycznej. Odbędą się one
18 maja 2019 w godzinach:

  • 9:30 – dla rodziców i dzieci w wieku od 6 do 10 lat
  • 10 :30 – dla rodziców i dzieci w wieku od 11 do 15 lat.

O przyjęciu do szkoły decydują wyniki badań przydatności kandydatów, które polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumentach.

Badania odbędą się:

  • 27 maja 2019 – badania uzdolnień ogólnomuzycznych
  • 29 i 30 maja 2019 – badanie predyspozycji fizycznych i manualnych do gry na wybranym instrumencie.

Każdy kandydat powinien przygotować piosenkę, którą zaprezentuje podczas badań. Szkoła nie organizuje dodatkowej rekrutacji dla kandydatów nieobecnych na badaniach.

Kontakt:
Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce
Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka
tel. (85) 711 2817
e-mail: ssmsokolka@gmail.com

Wnioski należy składać w sekretariacie SSM I st. pok. 17. Sekretariat otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. W dniach 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r. sekretariat będzie zamknięty.

DO POBRANIA: Wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2019/2020

Justyna Kozłowska


Zobacz również

Skip to content