Nowa jakość edukacji w szkołach

Baner z logówkami

24 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.1 Kształcenie i edukacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 204-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adam Kowalczuk

W imieniu Gminy Sokółka umowę o dofinansowanie projektu pn. „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Sokółka” podpisał Pan Adam Marian Kowalczuk – Pierwszy Zastępca Burmistrza Sokółki. Ze strony Województwa Podlaskiego umowę podpisał Pan Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Pani Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Wartość projektu realizowanego przez Gminę wynosi 708 968,80 zł, z tego kwota dofinansowania – 671 542,72 zł.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Sokółka, poprzez stworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu, wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe, właściwe postawy, umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji u nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających na rozwijaniu i kształtowaniu u uczniów/uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

W ramach projektu zostaną:

  • przeprowadzone zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne oraz umiejętność uczenia się, kształtujące świadomość brania udziału w wydarzeniach kulturalnych, zajęcia rytmiczno-muzyczne, zajęcia popularyzujące gry i zabawy rozwijające umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, uzupełniające braki w wiadomościach i umiejętnościach, motywujące do nauki;
  • przeprowadzone zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne;
  • przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli;
  • zorganizowane wycieczki edukacyjne m.in. do  Studia Miniatur Filmowych i Centrum Kopernika w Warszawie, Planetarium i Centrum Nowoczesności „Młyn” w Toruniu; Teatru Lalek w Białymstoku;
  • doposażone w pomoce dydaktyczne szkoły podstawowe z gminy Sokółka ( m.in. w tablice interaktywne, klocki programowalne, zestawy do kreatywnej nauki matematyki, aparaty fotograficzne,);
  • wyposażone szkolne pracownie: biologiczna, chemiczna, fizyczna przyrodnicza.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.09.2018 r. do 30.09.2019 r.

(JF) Fot. D. Żukiewicz

Skip to content