Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 rokiem. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Logo KRUS

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

(UWAGA! druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl). Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez lekarza inspektora oddziału regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT ORAZ KOSZT PODRÓŻY DZIECKA W CAŁOŚCI POKRYWA KRUS. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – 18-05-2018 !!!!

W 2018 roku Kasa zorganizuje:

  • turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2018 r.,
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, dwa turnusy w terminach:
I turnus 28.06-18.07.2018 r.,
II turnus 19.07-08.08.2018 r.,
Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2018 r.

  • turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach:
I turnus 24.06-14.07.2018 r.,
II turnus 15.07-04.08.2018 r.,
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:
I turnus 09.07-29.07.2018 r.,
II turnus 30.07-19.08.2018 r.

Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny

Załącznik – Informacja o stanie zdrowia dziecka

http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci/

Piotr Kułakowski
Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Sokółce

Skip to content