Debata w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Baner z logówkami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka

„Sokółka pełna życia – Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokółka”

Debata w Sokółce

31 lipca 2017 roku w Kawiarni „Lira” przy ul. Grodzieńskiej 1 w Sokółce odbyła się debata publiczna w ramach realizowanego przez Gminę Sokółka projektu pn. „Sokółka pełna życia – Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokółka”. Spotkanie poprowadziła pani Agnieszka Olender z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Na wstępie zostały zaprezentowane wyniki dotychczasowych prac diagnostycznych. Omówiono metody delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zaprezentowano wybrane wskaźniki służące delimitacji, przedstawiano wyniki przeprowadzonej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych. Następnie miała miejsce dyskusja odnośnie zaprezentowanego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Obszar rewitalizacji może obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej i/lub środowiskowej, technicznej i przestrzenno – funkcjonalnej. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30 % mieszkańców.

Wśród uczestników debaty pojawiły się wątpliwości odnośnie granic obszaru rewitalizacji. Pani Agnieszka Olender podkreśliła kilkakrotnie, iż w centrum działań rewitalizacyjnych stoi człowiek oraz że rewitalizacja w pierwszej kolejności ma rozwiązywać problemy społeczne. Należy podkreślić, iż diagnoza powstała przy czynnym udziale lokalnej społeczności. Zostały przeprowadzone zogniskowane wywiady grupowe, indywidualne wywiady pogłębione oraz spacery badawcze. Zebrane materiały oraz dane zastane zostały przedstawione w podziale na ulice na terenie miasta oraz 55 sołectw.

W związku z wątpliwościami odnośnie granic obszaru rewitalizacji, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprosiła mieszkańców, radnych Rady Miejskiej w Sokółce, członków Zespołu i Grupy ds. Rewitalizacji i wszystkich interesariuszy na spotkanie z Wykonawcą Lokalnego Programu Rewitalizacji w celu szczegółowego omówienia danych demograficznych i analizowanych wskaźników w sferze społecznej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. Spotkanie odbyło się 11 sierpnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali 101 w Urzędzie Miejskim w Sokółce. Na pytania uczestników spotkania odpowiadali pracownicy Wykonawcy Lokalnego Programu Rewitalizacji (konsorcjum firm: Utila sp. z o. o. i Eu-Consult sp. z o. o.), pani Małgorzata Patyńska i pan Michał Kazem – Bek. Po szczegółowym omówieniu wyników diagnozy, uczestnicy spotkania zaakceptowali wstępnie wybrany obszar rewitalizacji i wnieśli o włączenie do tego obszaru dodatkowo – terenu i budynku dworca PKP stanowiącego własność Gminy Sokółka oraz terenu i budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej Kresowa 62a.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

KKK

Skip to content