Komunikat Burmistrza Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Białystok zrealizuje w ciągu 4 miesięcy (od dnia 2 sierpnia 2016 roku tj. od dnia podpisania umowy) remont drogi krajowej Nr 19 Kuźnica – Białystok na odcinku od km 7+000 do km 23+530 Białobłockie – Gieniusze z podziałem na 3 części:

  • Część 1-odcinek od km 7+000 do km 17+000 o długości 10 km (Białobłockie – Sokółka)
  • Część 2-odcinek od km 19+000 do km 21+700 o długości 2,7 km (Sokółka – Wierzchłowce)
  • Część 3-odcinek od km 22+660 do km 23+530 o długości 0,870 km (przejście przez Gieniusze)

Zakres planowanych robót obejmie wykonanie nawierzchni w formie nakładki bitumicznej dwuwarstwowej z warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i warstwy górnej ścieralnej grysowo – mastyksowej SMA. Nastąpi profilowanie i wyrównanie poboczy, renowacja rowów i skarp. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. w Białymstoku które zaoferowało w przetargu najkorzystniejszą cenę tj. 8.237.760,44 zł brutto za część 1, 2.025.506,01 zł brutto za część 2, 730.743,82 zł brutto za część 3.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content