Komunikat Burmistrza Sokółki

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki informuje, iż Zarząd Fabryki Mebli „Forte” S.A. w Ostrowi Mazowieckiej  pismem z dnia 10.06.2016r (data wpływu 15.06.2016r.) powiadomił, że nie wybrał miasta Sokółki na lokalizację swojego zakładu. Informacja ta jest dla mnie zaskoczeniem, gdyż ze swojej strony dołożyliśmy wszelkich starań, aby doszło do zrealizowania tej inwestycji. Po otrzymaniu wniosku Fabryki Mebli „Forte” S.A niezwłocznie przystąpiliśmy do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wnioskowany teren tj.:

  • w dniu 11 grudnia 2015r. Rada Miejska w Sokółce podjęła uchwałę nr XXI/159/15  o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • w dniu 18 grudnia 2015r. zostały poinformowane i zawiadomione instytucje uczestniczące w procedurze opracowania projektu planu;
  • w dnia 15 stycznia 2016r. została podpisana umowa z wykonawcą projektu planu;
  • w dniu 1 marca 2016r. zgodnie z zaleceniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Białymstoku przedstawiono koncepcję komunikacyjną włączenia obszaru objętego projektem planu do drogi krajowej S19;
  • w dniu 10 maja 2016r. po uwzględnieniu uwag zarządcy drogi ponowienie przesłano koncepcję do zaopiniowania.

Jak wynika z powyższego procedura sporządzenia planu jest w zaawansowanym stadium.

W piśmie skierowanym do Burmistrza Sokółki przedstawiciel Zarządu Fabryki Mebli „FORTE” S.A. podkreśla, iż na decyzję o lokalizacji firmy w Suwałkach zamiast Sokółce miały wpływ dwa czynniki tj. już istniejący plan zagospodarowania oraz fakt, iż teren ten jest objęty Specjalną Strefą Ekonomiczną, co było decydującym warunkiem lokalizacji inwestycji.

O ile mieliśmy wpływ na podjęcie decyzji w sprawie procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i taka uchwała została podjęta, to w kwestii Specjalnej Strefy Ekonomicznej już niestety nie mam wpływu, o czym wielokrotnie informowałam.

Podjęte działania w sprawie przeznaczenia części gruntów miasta pod nowe tereny inwestycyjne zostaną doprowadzone do końca, aby w przyszłości gmina Sokółka stanowiła atrakcyjne miejsce do inwestowania i miała bogatą ofertę dla potencjalnych inwestorów. Atrakcyjność tą znacząco podniosłoby utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ewa Kulikowska
Burmistrz Sokółki


Zobacz również

Skip to content