Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Herb Sokółki

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i pkt  12 załącznika do uchwały nr XVIII/132/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 Burmistrz Sokółki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzony nowy rejestr kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Sokółka do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań gminy. Każda działająca na terenie Gminy Sokółka Organizacja ma prawo zgłaszenia, na podanym w załączeniu formularzu, przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowych. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Sokółki, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z rejestru kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert. Do oceny ofert złożonych w każdym ogłoszonym otwartym konkursie ofert powołuje się odrębną komisję.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) zgłaszającą (-ce) należy przesłać – na załączonym formularzu w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
„Zgłoszenie kandydata do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert” do dnia 5 lutego 2016 r. na adres:

Urząd Miejski w Sokółce
ul. Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka

lub złożyć w sekretariacie Urzędu pokój nr 207, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia niekompletne, lub złożone na formularzu innym niż załączony do ogłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Załącznik:
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również