Apel Mieszkańców Gminy Sokółka

Apel do Piotra Rećko Starosty Sokólskiego

Mieszkańcy Gminy Sokółka apelują do Pana Piotra Rećko Starosty Sokólskiego o podjęcie działań w celu wyegzekwowania wydanej przez niego w dniu 2 marca 2015r. decyzji OŚ.7643/28/09.

Starosta Sokólski działając z inicjatywy (wniosku) Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 06 grudnia 2013 r., żądającego wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia Starosty Sokólskiego z dnia 26 czerwca 2009 r., znak: OŚ.7643/28/09, cofnął w całości przedmiotową decyzję i zobowiązał ZZO Euro – Sokółka Sp. z o.o. do usunięcia z w/w działek wszystkich zgromadzonych na nich odpadów, niezależnie od ich rodzaju i ilości, zarówno odpadów wyszczególnionych w pkt I i II pozwolenia Starosty Sokólskiego, jak też odpadów zgromadzonych na tych działkach z naruszeniem cofanego pozwolenia do dnia 30 listopada 2015 r. Pan Starosta powinien dopilnować realizacji swojej decyzji.

Mieszkańcy Sokółki zobowiązują Pana Piotra Rećkę Starostę Sokólskiego do podjęcia realnych, a nie pozornych działań w ramach jego kompetencji zmierzających do rozwiązania tego problemu np.:

  • zastosowanie środka egzekucyjnego (zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) jakim jest wykonanie zastępcze,
  • wydanie decyzji o nałożeniu obowiązku na spółki do przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Mieszkańcy Gminy Sokółka apelują do Starosty Sokólskiego o podjęcie wszystkich przewidzianych prawem działań, zastrzeżonych do jego kompetencji.

Mieszkańcy Gminy Sokółka pamiętają, że to decyzje wydane przez Starostę Sokólskiego, m.in. decyzja z dnia 26 czerwca 2009 r., znak: OŚ.7643/28/09 pozbawiona jakiejkolwiek kontroli ze strony Starosty Sokólskiego, doprowadziła do obecnej sytuacji w Karczach (była to decyzja wydana z rażącym naruszeniem prawa – jak orzekło Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 17-12-2010 r. znak: 408.133/F-9/I/10).

W imieniu Mieszkańców

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content