Wyprawka szkolna 2015

Podobnie jak w latach ubiegłych, Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów, w tym niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników, a także zakupu materiałów edukacyjnych.

Pomoc skierowana jest do 3 grup uczniów:

  • uczniów klas III szkoły podstawowej oraz klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 kontynuują naukę według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach odpowiednio na poziomie klasy IV technikum,
  • uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przysługuje:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto lub 664 zł netto, kiedy członkiem rodziny jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności;
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły (nie więcej niż 5% ogółu uprawnionych uczniów), uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
  • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się w terminie do 7 września 2015 r. do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016.

Dyrektor szkoły dokonuje zwrotu kosztów zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych – rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniemu uczniowi. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu, np. faktury VAT lub oświadczenia o zakupie.

DO POBRANIA:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.
Wniosek o dofinansowanie wyprawki szkolnej
Wniosek o dofinansowanie wyprawki szkolnej (edytowalny)

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content